Quyết định 36/2016/QĐ-TTg: áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu

Chủ đề thuộc danh mục 'THUẾ GTGT - TTĐB - XNK' được đăng bởi ktvn, 8/11/16.

 1. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  801
  Thích đã nhận:
  898
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  3.100.027 Điểm

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  –––––
  Số: 36/2016/QĐ-TTg

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc
  lập Tự do Hạnh phúc
  ––––––––––––––––––––––––––


  Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016


  QUYẾT ĐỊNH
  Quy
  định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu
  ––––––––––​

  Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH ngày 06 tháng
  4 năm 2016;
  Theo
  đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Quyết định này quy định quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.​

  Điều 2. Đối tượng áp dụng
  1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  2. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
  3. Cơ quan hải quan, công chức hải
  4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác khi thực hiện chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

  Điều 3. Việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu
  1. Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định này gồm:
  2. Danh mục (mô tả hàng hóa và mã hàng 08 chữ số) của các mặt hàng có mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi bằng 0% quy định tại Mục I, Mục II Phụ lục II Nghị định số 122 /2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế​
  3. Mức thuế suất thông thường quy định cho từng mặt hàng tại Biểu thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo

  Quyết định này.
  1. Hàng hóa nhập khẩu không có tên trong danh mục của Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này và không thuộc trường hợp hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi hoặc thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định tại khoản a, b Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế​
  Điều 4. Tổ chức thực hiện
  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 09 năm
  2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.​


  Nơi nhận:
  • Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  • VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
  • HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  • Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
  • Văn phòng Tổng bí thư;
  • Văn phòng Chủ tịch nước;
  • Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
  • Văn phòng Quốc hội;
  • Tòa án nhân dân tối cao;
  • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  • Kiểm toán Nhà nước;
  • UB Giám sát tài chính QG;
  • Ngân hàng Chính sách Xã hội;
  • Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  • Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  • VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  • Lưu: Văn thư, KTTH ( b).

  THỦ TƯỚNG  (Đã ký)

  Nguyễn Xuân Phúc
   

  Files được đính kèm:

  • Tên File : QD.36-2016.TTCP.docx
   Kích thước File:
   681,4 KB
   Lượt xem:
   0 Lần
   Giá:
   0 Điểm

   Sử dụng điểm vinh dự để tải file đính kèm

   Điểm vinh dự đang có:
   N/A Điểm

Ủng hộ diễn đàn

Đang tải...