[Còn hiệu lực] TT 52/2012/TT-BTC: hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Chủ đề thuộc danh mục 'KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN' được đăng bởi ktvn, 14/3/17.

 1. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  770
  Thích đã nhận:
  879
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  105.008 Điểm
  Thông tin văn bản số: 52/2012/TT-BTC
  Hiệu lực văn bảnCòn hiệu lực
  Số ký hiệu52/2012/TT-BTC
  Tên văn bản
  Thông tư hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
  Ngày ban hành05/04/2012
  Ngày hiệu lực01/06/2012
  Loại văn bảnThông tư
  Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụBộ Tài chính Trần Xuân Hà Thứ trưởng
  Tệp đính kèm[Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]
  Ban hành Thông tư 52 thay thế Thông tư 09 về công bố thông tin trên TTCK

  Bỏ quy định phải giải trình khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn 5 phiên liên tiếp; cổ đông nội bộ được tính thêm Giám đốc tài chính; đưa công ty đại chúng quy mô lớn vào diện bắt buộc công bố thông tin giống doanh nghiệp niêm yết là những cải tiến quan trọng trong Thông tư 52.


  Ngày 5/4/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2012/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực kể từ 1/6/2012.
  Thông tư gồm 9 Chương, 35 Điều. Đối tượng công bố thông tin bao gồm: Công ty đại chúng, tổ chức phát hành (ngoại trừ trường hợp phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh), công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLKCK) và người có liên quan.
  Thông tư số 52/2012/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2012 và thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Những quy định về công bố thông tin tại các văn bản khác do Bộ Tài chính ban hành trái với quy định tại Thông tư này sẽ bị hủy bỏ và áp dụng theo quy định của Thông tư này.
  Dưới đây là những điểm khác biệt/bổ sung so với quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng tại Thông tư 09:
  Công bố thông tin định kỳ


  Nội dung công bố

  Thời hạn

  Lưu ý

  Báo cáo tài chính (BCTC) năm kiểm toán

  - 10 ngày kể từ ngày hoàn thành kiểm toán
  - Chậm nhất là 90 ngày kể từ khi kết thúc kỳ kế toán

  Đăng tải ý kiến kiểm toán về BCTC năm trên 1 số báo có phạm vi phát hành trong toàn quốc kèm theo địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ BCTC năm, Báo cáo kiểm toán và/hoặc địa chỉ cung cấp BCTC năm và báo cáo kiểm toán.

  Báo cáo thường niên (BCTN)

  20 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn hoàn thành BCTC năm

  Số liệu trong BCTN phải được soát xét bởi kiểm toán.

  Thông tin tài chính trong BCTN phải phù hợp với BCTC năm được kiểm toán.

  Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

  24h kể từ thời điểm kết thúc kỳ họp
   

  Tình hình biến động cổ đông lớn và tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành hàng quý

  10 ngày của tháng đầu quý tiếp theo
   

  Thông tin về tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành sau khi phát hành thêm; mua, bán cổ phiếu quỹ

  24h giờ kể từ khi kết thúc đợt phát hành
   

  Tình hình quản trị công ty định kỳ 6 tháng và năm

  Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo
   

  Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường

  15 ngày trước khi diễn ra Đại hội

  Bao gồm: thông báo mời họp, mẫu chỉ định đại diện theo uỷ quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình.

  Công bố thông tin bất thường
  - Bỏ quy định khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn 5 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng chung của thị trường thì tổ chức niêm yết phải công bố các sự kiện liên quan có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu.
  - Chỉ có công ty niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn (vốn điều lệ thực góp từ 120 tỷ đồng trở lên, có số lượng cổ đông không thấp hơn 300 cổ đông) mới phải công bố thông tin bất thường khi giá cổ phiếu niêm yết tăng trần hoặc giảm sàn từ 10 phiên liên tiếp trở lên.
  - Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT khi công bố phải kèm theo biên bản họp và biên bản kiểm phiếu.
  - Bổ sung chức danh Giám đốc Tài chính, Trưởng phòng tài chính kế toán vào danh sách thay đổi nhân sự chủ chốt phải công bố, bên cạnh các chức danh: Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ/GĐ, Kế toán trưởng.
  - Bổ sung chức danh Giám đốc Tài chính, Trưởng phòng tài chính kế toán và Thành viên BKS vào danh sách phải công bố bất thường khi có quyết định khởi tố, bản án, quyết định của Tòa án. Thông tư cũ chỉ bao gồm: Thành viên HĐQT, TGĐ/GĐ, Phó TGĐ/GĐ, Kế toán trưởng của công ty.
  - Báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ, ý kiến không chấp nhận hoặc ý kiến từ chối của tổ chức kiểm toán đối với BCTC; công bố công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm; thay đổi công ty kiểm toán (sau khi đã ký hợp đồng) hoặc việc từ chối kiểm toán BCTC của công ty kiểm toán; kết quả điều chỉnh hồi tố BCTC (nếu có) phải công bố trong vòng 24 giờ.
  - Quyết định vay hoặc phát hành trái phiếu có giá trị từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên tính tại BCTC năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc BCTC bán niên gần nhất được soát xét; Quyết định phát hành trái phiếu chuyển đổi.
  - Khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do phát hành thêm; mua, bán cổ phiếu quỹ tính tại thời điểm chứng khoán chính thức được đăng ký tại TTLKCK.
  - Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 72) giờ khi có quyết định về việc thành lập, mua, bán hoặc giải thể công ty con, đầu tư hoặc không còn đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.
  Giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ
  Định nghĩa cổ đông nội bộ được bổ sung thêm Giám đốc tài chính và Trưởng phòng tài chính kế toán. Như vậy, theo định nghĩa mới, Cổ đông nội bộ bao gồm: Thành viên HĐQT, BKS, TGĐ/GĐ, Phó TGĐ/GĐ, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán của công ty đại chúng.
  Thông tư quy định rõ về thời điểm bắt đầu/kết thúc việc nắm giữ từ 5% số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ hoặc thời điểm thay đổi về số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ sở hữu vượt quá các ngưỡng 1%:
  - Trường hợp giao dịch được thực hiện qua SGDCK: thời điểm được tính kể từ lúc kết thúc chu kỳ thanh toán giao dịch;
  - Trường hợp giao dịch không được thực hiện qua SGDCK: thời điểm được tính kể từ lúc việc chuyển nhượng chứng khoán được hoàn tất tại TTLKCK;
  - Trường hợp thực hiện quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ phát hành thêm: thời điểm được tính kể từ lúc công ty đại chúng hoàn thành đợt chào bán.
  Chào mua công khai và giao dịch cổ phiếu quỹ
  Thông tư 52 chưa quy định cụ thể về chào mua công khai và giao dịch cổ phiếu quỹ. Chi tiết sẽ thực hiện theo văn bản hướng dẫn.
  Quy định về thành lập website
  Công ty đại chúng phải lập trang thông tin điện tử trong vòng 6 tháng kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.
  Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải lập trang thông tin điện tử trong vòng 6 tháng kể từ ngày được cấp phép và chính thức hoạt động.
  Tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng phải lập trang thông tin điện tử trước khi thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng.
  Trang thông tin điện tử phải có chuyên mục riêng về quan hệ cổ đông (nhà đầu tư), trong đó phải công bố Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ (nếu có), Bản cáo bạch (nếu có) và các thông tin phải công bố định kỳ, bất thường và theo yêu cầu quy định tại Thông tư 52.
  Riêng các công ty niêm yết cũng như công ty đại chúng có quy mô lớn (có vốn điều lệ thực góp từ 120 tỷ đồng trở lên, có số lượng cổ đông không thấp hơn 300 cổ đông tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại TTLKCK vào ngày 31/12 hàng năm) sẽ có những quy định về công bố thông tin chặt chẽ hơn. [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]
  Thông tư 52 cũng siết chặt quy định công bố thông tin đối với CTCK và Quản lý quỹ. [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]
  Ngoài ra, Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) cũng được đưa vào diện phải công bố thông tin, bên cạnh việc công bố thông tin của hai Sở GDCK theo Thông tư mới. Chi tiết các thông tin VSD công bố [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]
  Như Ý (Vietstock)
   

Ủng hộ diễn đàn

Đang tải...