Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định mục lục ngân sách nhà nước

Chủ đề thuộc danh mục 'KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN' được đăng bởi ktvn, 2/6/17.

 1. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  787
  Thích đã nhận:
  883
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  695.015 Điểm
  Thông tư 324/2016/TT-BTC, ngày 21/12/2016 của Bộ tài chính. Quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, mã chương, mã nội dung kinh tế, mã tiểu mục, khoản, có hiệu lực từ ngày từ ngày 4/2/2017 áp dụng từ năm 2018.  BỘ TÀI CHÍNH
  -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 324/2016/TT-BTCHà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2016
  THÔNG TƯ
  QUY ĐỊNH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
  Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước;
  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  1. Phạm vi điều chỉnh
  Thông tư này quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong công tác lập dự toán; quyết định, phân bổ, giao dự toán; chấp hành, kế toán, quyết toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước, bao gồm: Chương; Loại, Khoản; Mục, Tiểu mục; Chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia; Nguồn ngân sách nhà nước; Cấp ngân sách nhà nước.
  2. Đối tượng áp dụng
  a) Cơ quan có nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.
  b) Đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
  c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

  Điều 2. Phân loại mục lục ngân sách nhà nước theo “Chương”
  1. Nội dung phân loại
  Chương dùng để phân loại thu, chi ngân sách nhà nước dựa trên cơ sở hệ thống tổ chức của các cơ quan, tổ chức trực thuộc một cấp chính quyền (gọi chung là cơ quan chủ quản) được tổ chức quản lý ngân sách riêng. Mỗi cấp ngân sách bố trí một Chương đặc biệt (Các quan hệ khác của ngân sách) để phản ánh các khoản thu, chi ngân sách không thuộc dự toán giao cho các cơ quan, tổ chức.
  2. Mã số hóa nội dung phân loại
  a) Chương được mã số hóa theo 3 ký tự theo từng cấp quản lý: Đối với cơ quan ở cấp trung ương, mã số từ 001 đến 399; đối với cơ quan ở cấp tỉnh, mã số từ 400 đến 599; đối với cơ quan ở cấp huyện, mã số từ 600 đến 799; đối với cơ quan cấp xã, mã số từ 800 đến 989.
  b) Cách thức bố trí
  Đối với cơ quan chủ quản hoặc đơn vị, tổ chức kinh tế được bố trí mã riêng cho từng cơ quan chủ quản hoặc đơn vị, tổ chức kinh tế; các đơn vị trực thuộc cơ quan chủ quản (hoặc thuộc đơn vị, tổ chức kinh tế cấp trên) được sử dụng mã Chương của cơ quan chủ quản (đơn vị, tổ chức kinh tế cấp trên).
  Đối với các đơn vị, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân độc lập, có cùng tính chất được bố trí mã Chương chung cho các đơn vị.
  3. Nguyên tắc hạch toán
  a) Các khoản thu ngân sách nhà nước hạch toán theo Chương của đơn vị quản lý và có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; các khoản chi ngân sách nhà nước của đơn vị sử dụng ngân sách, dự án đầu tư hạch toán theo Chương cơ quan chủ quản. Căn cứ mã số Chương nằm trong khoảng cấp nào, để xác định Chương đó thuộc cấp quản lý tương ứng.
  b) Các trường hợp ủy quyền
  - Trường hợp cơ quan, đơn vị được cơ quan thu ủy quyền thu, hạch toán theo Chương của cơ quan ủy quyền thu. Riêng các khoản thu do cơ quan thuế, cơ quan hải quan ủy quyền thu hạch toán vào chương người nộp.
  - Trường hợp cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí ủy quyền của cơ quan khác, hạch toán theo Chương của cơ quan ủy quyền chi.
  4. Danh mục mã Chương
  Danh mục mã Chương được quy định chi tiết tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này. Sở Tài chính hướng dẫn việc hạch toán mã số Chương trên địa bàn để phù hợp với thực tế tổ chức ở địa phương; không ban hành mã số khác với Thông tư này.

  Điều 3. Phân loại mục lục ngân sách nhà nước theo “Loại, Khoản”
  1. Nội dung phân loại
  a) Loại dùng để phân loại các khoản chi ngân sách nhà nước theo lĩnh vực chi ngân sách được quy định tại Điều 36 và Điều 38 của Luật Ngân sách nhà nước.
  b) Khoản là phân loại chi tiết của Loại, dùng để phân loại các khoản chi ngân sách nhà nước theo ngành kinh tế quốc dân được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  2. Mã số hóa nội dung phân loại
  a) Loại được mã số hóa theo 3 ký tự, với các giá trị lá số chẵn theo hàng chục, khoảng cách giữa các Loại là 30 giá trị. Riêng Loại các hoạt động kinh tế là 60 giá trị.
  b) Khoản được mã số hóa theo 3 ký tự, với các giá trị có hàng đơn vị từ 1 đến 9 liền sau mã số của từng Loại tương ứng.
  3. Nguyên tắc hạch toán
  Hạch toán phân bổ dự toán ngân sách nhà nước theo Loại, Khoản phù hợp với nội dung dự toán được giao. Trường hợp một dự án có nhiều công năng, căn cứ công năng chính của dự án để xác định Loại, Khoản phù hợp.
  Khi hạch toán chi ngân sách nhà nước, chỉ hạch toán mã số Khoản theo đúng nội dung phân loại, căn cứ mã số Khoản để xác định khoản chi ngân sách thuộc Loại tương ứng. Cụ thể như sau:
  a) Loại Quốc phòng (ký hiệu 010)
  Để phản ánh, hạch toán các khoản chi đầu tư và chi thường xuyên cho các hoạt động về quốc phòng của đơn vị chuyên trách Trung ương và địa phương theo phân cấp; không gồm chi công tác dân quân tự vệ của các cơ quan, đơn vị ngoài lực lượng chuyên trách của Trung ương và địa phương được phản ánh trong từng lĩnh vực hoạt động tương ứng của từng cơ quan, đơn vị.
  b) Loại An ninh và trật tự an toàn xã hội (ký hiệu 040)
  Để phản ánh, hạch toán các khoản chi đầu tư và chi thường xuyên cho các hoạt động về an ninh và trật tự an toàn xã hội của đơn vị chuyên trách trung ương và địa phương theo phân cấp; không gồm chi công tác an ninh và trật tự an toàn xã hội tại các cơ quan, đơn vị ngoài lực lượng chuyên trách Trung ương và địa phương được phản ánh trong từng lĩnh vực hoạt động tương ứng của từng cơ cơ quan, đơn vị.
  c) Loại Giáo dục - đào tạo và dạy nghề (ký hiệu 070)
  Để phản ánh, hạch toán các khoản chi đầu tư và chi thường xuyên cho các hoạt động giáo dục - đào tạo và dạy nghề, như sau:
  - Giáo dục - đào tạo:
  + Chi các hoạt động giáo dục - đào tạo bao gồm các hoạt động giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục trung học cơ sở; giáo dục trung học phổ thông; giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trong các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; giáo dục đại học, sau đại học, phát hiện và đào tạo bồi dưỡng nhân tài để bổ sung nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; đào tạo khác trong nước; đào tạo ngoài nước; đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ, công chức, viên chức (gồm cả đào tạo nước ngoài); các nhiệm vụ phục vụ cho giáo dục, đào tạo khác.
  + Chi ngân sách nhà nước cho hoạt động giáo dục - đào tạo bao gồm các khoản chi đầu tư và chi thường xuyên để xây dựng, cải tạo trường học, cải tạo cơ sở đào tạo, nhà làm việc, trang thiết bị học tập; chi hoạt động của các cơ sở giáo dục theo chế độ quy định.
  Không bao gồm: Chi ngân sách cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục đào tạo; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học và công nghệ cho đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ theo Luật Khoa học và công nghệ; chi ngân sách cho các hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển giáo dục, đào tạo.
  - Giáo dục nghề nghiệp:
  + Chi các hoạt động giáo dục nghề nghiệp của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm các hoạt động đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên.
  + Chi ngân sách nhà nước cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp bao gồm các khoản chi đầu tư và chi thường xuyên để xây dựng, cải tạo cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trang thiết bị học nghề; chi hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo chế độ quy định.
  Không bao gồm: Chi ngân sách cho hoạt động quản lý nhà nước của Tổng cục Dạy nghề; chi ngân sách cho các hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển dạy nghề.
  d) Loại Khoa học và công nghệ (ký hiệu 100)
  - Để phản ánh, hạch toán chi các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và triển khai, chuyển giao ứng dụng về khoa học tự nhiên và kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học và công nghệ khác. Bao gồm cả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học và công nghệ cho đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ theo Luật Khoa học và công nghệ.
  - Chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm các khoản chi đầu tư và chi thường xuyên để phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và triển khai, chuyển giao ứng dụng về khoa học tự nhiên và kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học và công nghệ khác. Bao gồm cả các khoản chi để phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học và công nghệ cho đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ theo Luật Khoa học và công nghệ.
  Không bao gồm: Chi ngân sách cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ; chi ngân sách cho các hoạt động đào tạo trình độ đại học, sau đại học bao gồm cả phát hiện và đào tạo bồi dưỡng nhân tài để bổ sung nguồn nhân lực khoa học và công nghệ theo Luật Giáo dục đại học; chi ngân sách cho các hoạt động giáo dục nghề nghiệp (trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng) theo Luật Giáo dục nghề nghiệp.
  đ) Loại Y tế, dân số và gia đình (ký hiệu 130)
  - Để phản ánh, hạch toán chi các hoạt động y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng do ngân sách nhà nước mua hoặc hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế và chi vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế khác, dân số và gia đình.
  - Chi ngân sách nhà nước cho hoạt động y tế, dân số và gia đình bao gồm các khoản chi đầu tư và chi thường xuyên để phục vụ cho hoạt động y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế khác, dân số và gia đình.
  Không bao gồm: Chi ngân sách cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Sở Y tế, Phòng Y tế; chi ngân sách cho hoạt động đào tạo; chi ngân sách cho các hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng và phát triển thực nghiệm về y tế và sức khỏe con người; chi xử lý môi trường.
  e) Loại Văn hóa thông tin (ký hiệu 160)
  - Để phản ánh, hạch toán chi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin, truyền thông, báo chí.
  - Chi ngân sách nhà nước bao gồm chi đầu tư và chi thường xuyên cho hoạt động văn hóa thông tin để phục vụ cho các hoạt động thuộc văn hóa và thông tin.
  Không bao gồm: Chi ngân sách cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa; chi ngân sách cho các hoạt động hoa tiêu lĩnh vực đường thủy, đường không, hệ thống phát thanh, truyền hình, thông tấn; khoa học và công nghệ, đào tạo.
  g) Loại Phát thanh, truyền hình, thông tấn (ký hiệu 190)
  - Để phản ánh, hạch toán chi các hoạt động phát thanh, truyền hình, thông tấn.
  - Chi ngân sách nhà nước bao gồm các khoản chi đầu tư và chi thường xuyên cho hoạt động phát thanh, truyền hình, thông tấn.
  Không bao gồm: Chi ngân sách cho các hoạt động đào tạo; Chi ngân sách cho các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ.
  h) Loại Thể dục thể thao (ký hiệu 220)
  - Để phản ánh, hạch toán chi các hoạt động nhằm cung cấp các dịch vụ thể dục thể thao và phát triển các chính sách về các vấn đề thể dục thể thao; điều hành hoạt động hoặc hỗ trợ các hoạt động thể thao.
  - Chi ngân sách nhà nước cho hoạt động thể dục thể thao bao gồm các khoản chi đầu tư và chi thường xuyên để xây dựng, cải tạo sân vận động, trung tâm thể thao, nhà thi đấu, mua sắm trang thiết bị huấn luyện, chi phí đào tạo vận động viên thành tích cao, chi phí hỗ trợ vận động viên, các chính sách chế độ liên quan thể dục thể thao.
  Không bao gồm: Chi ngân sách cho hoạt động quản lý nhà nước tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa; chi ngân sách cho hoạt động đào tạo; chi ngân sách cho các hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển thể thao.
  i) Loại Bảo vệ môi trường (ký hiệu 250)
  - Để phản ánh, hạch toán chi các hoạt động điều tra, quan trắc và phân tích môi trường; xử lý chất thải rắn, lỏng, khí; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường khác.
  - Chi ngân sách nhà nước cho hoạt động bảo vệ môi trường bao gồm các khoản chi đầu tư và chi thường xuyên để điều tra, quan trắc và phân tích môi trường; xử lý chất thải rắn, lỏng, khí; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường khác.
  Không bao gồm: Chi ngân sách cho hoạt động quản lý nhà nước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường; chi ngân sách cho các hoạt động đào tạo; chi hoạt động nghiên cứu khoa học.
  k) Loại Các hoạt động kinh tế (ký hiệu 280)
  - Để phản ánh, hạch toán chi các hoạt động nhằm phục vụ, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành kinh tế như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, công thương, giao thông vận tải, công nghệ thông tin, du lịch, hoạt động dự trữ quốc gia, tài nguyên và các hoạt động kinh tế khác.
  - Các khoản chi ngân sách nhà nước cho hoạt động kinh tế bao gồm chi đầu tư và chi thường xuyên để phục vụ, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành kinh tế như nông nghiệp, công thương, giao thông vận tải, công nghệ thông tin, du lịch, hoạt động dự trữ quốc gia, tài nguyên, các hoạt động kinh tế khác.
  Không bao gồm: Chi ngân sách cho hoạt động quản lý nhà nước tại các cơ quan quản lý trung ương và địa phương; chi ngân sách cho hoạt động đào tạo; chi ngân sách cho hoạt động nghiên cứu khoa học.
  l) Loại Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể (ký hiệu 340)
  - Để phản ánh, hạch toán chi các hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước; hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp và đoàn thể khác theo quy định; các hoạt động quản lý nhà nước khác.
  - Chi ngân sách nhà nước bao gồm chi đầu tư và chi thường xuyên cho hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể để phục vụ cho các hoạt động quản lý nhà nước; hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; chi hỗ trợ hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp và đoàn thể khác theo quy định; chi ngân sách nhà nước cho các hoạt động quản lý nhà nước khác.
  Không bao gồm: Chi ngân sách cho các hoạt động đào tạo; chi ngân sách cho hoạt động nghiên cứu khoa học; chi hoạt động kinh tế.
  m) Loại Bảo đảm xã hội (ký hiệu 370)
  - Để phản ánh, hạch toán chi các hoạt động nhằm bảo đảm xã hội và thực hiện các chính sách về bảo đảm xã hội bao gồm: chính sách và hoạt động người có công với cách mạng; hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em; lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước chi trả; chính sách và hoạt động đối với các đối tượng bảo trợ xã hội khác và các đối tượng khác.
  - Chi ngân sách nhà nước bao gồm chi đầu tư và chi thường xuyên cho các hoạt động bảo đảm xã hội để phục vụ các hoạt động bảo đảm xã hội và thực hiện các chính sách về bảo đảm xã hội: Chính sách và hoạt động người có công với cách mạng; hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em; lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước chi trả; chính sách và hoạt động đối với các đối tượng bảo trợ xã hội khác và các đối tượng khác.
  Không bao gồm: Chi ngân sách cho hoạt động quản lý nhà nước tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; chi ngân sách cho hoạt động đào tạo; chi ngân sách cho hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực bảo đảm xã hội.
  n) Loại Tài chính và khác (ký hiệu 400)
  Để phản ánh, hạch toán chi các hoạt động tài chính và khác như trả nợ lãi, phí và chi khác tiền vay, viện trợ, chi dự trữ quốc gia, đầu tư, cho vay của Nhà nước, bổ sung quỹ dự trữ tài chính, hỗ trợ các đơn vị cấp trên đóng trên địa bàn và các khoản chi khác ngân sách nhà nước.
  o) Loại Chuyển giao, chuyển nguồn (ký hiệu 430)
  Để phản ánh, hạch toán chi các khoản chuyển giao các cấp và chuyển sang năm sau như bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới, nộp ngân sách cấp trên, chuyển nguồn sang năm sau, hỗ trợ địa phương khác theo quy định, dự phòng ngân sách và nhiệm vụ chi khác của ngân sách.
  4. Danh mục mã Loại, Khoản được quy định chi tiết tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 4. Phân loại mục lục ngân sách nhà nước theo “Mục và Tiểu mục”
  1. Nội dung phân loại
  a) Mục dùng để phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước căn cứ nội dung kinh tế theo các chính sách, chế độ thu, chi ngân sách nhà nước.
  Các Mục có tính chất giống nhau theo yêu cầu quản lý được tập hợp thành Tiểu nhóm.
  Các Tiểu nhóm có tính chất giống nhau theo yêu cầu quản lý được tập hợp thành Nhóm.
  b) Tiểu mục là phân loại chi tiết của Mục, dùng để phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo các đối tượng quản lý trong từng Mục.
  2. Mã số hóa nội dung phân loại
  a) Mục được mã hóa theo 4 ký tự, với các giá trị là số chẵn theo hàng chục, bao gồm Mục trong cân đối và Mục ngoài cân đối.
  - Mục trong cân đối bao gồm: Mục thu, Mục chi ngân sách nhà nước và Mục chuyển nguồn giữa các năm ngân sách.
  - Mục ngoài cân đối bao gồm: Mục vay và trả nợ gốc vay của ngân sách nhà nước, Mục tạm thu và Mục tạm chi.
  b) Tiểu mục được mã hóa theo 4 ký tự, với các giá trị có hàng đơn vị từ 1 đến 9, trong đó giá trị 9 cuối cùng trong khoảng của Mục dùng chỉ tiểu mục khác (hạch toán khi có hướng dẫn cụ thể). Các Tiểu mục thu, chi được bố trí trong khoảng 50 giá trị liền sau của Mục thu, chi trong cân đối tương ứng. Riêng các Mục vay và trả nợ gốc vay khoảng cách là 20 giá trị.
  3. Nguyên tắc hạch toán
  Khi hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước, chỉ hạch toán mã số Tiểu mục theo đúng nội dung kinh tế các khoản thu, chi ngân sách. Căn cứ mã số Tiểu mục để xác định khoản thu, chi ngân sách thuộc Mục tương ứng.
  4. Danh mục mã Mục, Tiểu mục được quy định chi tiết tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 5. Phân loại mục lục ngân sách nhà nước theo “Chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia”
  1. Nội dung phân loại
  a) Chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia được phân loại dựa trên cơ sở nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước cho các chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia và các nhiệm vụ chi cần theo dõi riêng.
  b) Các nhiệm vụ chi cần được theo dõi riêng gồm cả các chương trình, dự án hỗ trợ của nhà tài trợ quốc tế và chương trình, mục tiêu, dự án của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định có thời gian thực hiện từ 5 năm trở lên, phạm vi thực hiện rộng, kinh phí lớn.
  2. Mã số hóa nội dung phân loại
  a) Chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia được mã số hóa theo 4 ký tự, với các giá trị là số chẵn theo hàng chục. Các chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia được chi tiết theo các tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc từng chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia, được mã hóa theo 4 ký tự liền sau mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia.
  b) Cách thức bố trí
  - Đối với các chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia do Trung ương quyết định: Sử dụng các mã số có giá trị từ 0001 đến 4999; khoảng cách giữa các chương trình, mục tiêu là 20 giá trị. Riêng Chương trình khoa học trọng điểm cấp Nhà nước (Mã số 0210) có 40 giá trị. Đối với 21 Chương trình mục tiêu ban hành theo Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015; chương trình, mục tiêu xử lý chất độc da cam Dioxin; hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ là 10 giá trị.
  - Đối với các chương trình, mục tiêu do địa phương quyết định: Sử dụng các mã số có giá trị từ 5000 đến 9989; khoảng cách giữa các chương trình, mục tiêu là 10 giá trị. Đối với các địa phương có nhu cầu quản lý, hạch toán riêng các chương trình mục tiêu do địa phương quyết định ban hành: Sở Tài chính có văn bản đề xuất cụ thể (kèm theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành chương trình mục tiêu của địa phương) gửi Bộ Tài chính (Kho bạc nhà nước) để xác định mã số cụ thể và thông báo gửi địa phương thực hiện.
  3. Nguyên tắc hạch toán
  a) Khi hạch toán các khoản chi ngân sách nhà nước cho chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia chỉ hạch toán theo mã số các tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án; căn cứ mã số của các tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án, tổng hợp thông tin về số chi ngân sách nhà nước cho cả chương trình, mục tiêu tương ứng.
  Đối với các khoản chi ngân sách nhà nước không thuộc chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia thì không hạch toán theo mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia.
  b) Trường hợp địa phương bố trí nguồn ngân sách địa phương để thực hiện chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia do Trung ương quyết định thì phải hạch toán theo mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia do Trung ương quyết định (không hạch toán theo mã số chương trình, mục tiêu do địa phương quyết định ban hành).
  4. Danh mục mã chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia được quy định chi tiết tại Phụ lục số IV ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 6. Phân loại mục lục ngân sách nhà nước theo “Nguồn ngân sách nhà nước”
  1. Nội dung phân loại
  Nguồn ngân sách nhà nước là nguồn được xác định trên cơ sở dự toán được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân giao cho đơn vị dự toán (gồm cả bổ sung hoặc thu hồi trong quá trình điều hành ngân sách) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, được phân loại căn cứ nguồn gốc hình thành, bao gồm nguồn trong nước và nguồn ngoài nước, cụ thể:
  a) Nguồn ngoài nước là nguồn vốn nước ngoài tài trợ theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể theo cam kết của nhà tài trợ, bên cho vay nước ngoài được ký kết với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
  b) Nguồn trong nước là các nguồn vốn còn lại, bao gồm cả nguồn vốn ngoài nước tài trợ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể được coi là nguồn vốn trong nước và được hạch toán theo mã nguồn trong nước.
  2. Mã số hóa nội dung phân loại
  Nguồn ngân sách nhà nước được mã hóa theo 2 ký tự, trong đó:
  - Nguồn vốn trong nước: Mã số 01
  - Nguồn vốn ngoài nước: Mã số 50
  Các mã chi tiết của mã nguồn vốn trong nước, mã nguồn vốn ngoài nước quy định tại chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS).
  3. Nguyên tắc hạch toán
  Đối với mã nguồn trong nước, hạch toán chi thường xuyên theo mã số tính chất nguồn kinh phí; chi đầu từ theo mã số nguồn vốn đầu tư. Bộ Tài chính bổ sung danh mục và hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp hạch toán chi tiết đến từng nguồn vốn đầu tư, thường xuyên trong chế độ kế toán ngân sách nhà nước.

  Điều 7. Phân loại mục lục ngân sách nhà nước theo “Cấp ngân sách nhà nước”
  1. Nội dung phân loại
  a) Cấp ngân sách được phân loại dựa trên cơ sở phân cấp quản lý ngân sách nhà nước cho từng cấp chính quyền để hạch toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước của từng cấp ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
  b) Cấp ngân sách bao gồm: Ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã.
  2. Mã số hóa nội dung phân loại
  a) Ngân sách trung ương: Quy định là số 1.
  b) Ngân sách cấp tỉnh: Quy định là số 2.
  c) Ngân sách cấp huyện: Quy định là số 3.
  d) Ngân sách cấp xã: Quy định là số 4.
  3. Nguyên tắc hạch toán
  a) Đối với thu ngân sách nhà nước
  Đơn vị nộp khoản thu vào ngân sách nhà nước không ghi mã số cấp ngân sách. Căn cứ vào chế độ phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước của cấp có thẩm quyền, Kho bạc Nhà nước hạch toán số thu theo từng cấp ngân sách vào hệ thống kế toán ngân sách nhà nước.
  b) Đối với chi ngân sách nhà nước
  Các cơ quan, đơn vị giao dự toán, khi phát hành chứng từ chi ngân sách nhà nước (giấy rút dự toán hoặc lệnh chi tiền, chứng từ chi ngân sách nhà nước khác), phải ghi rõ khoản chi thuộc ngân sách cấp nào. Trên cơ sở đó, Kho bạc nhà nước hạch toán mã số chi theo cấp ngân sách tương ứng vào hệ thống kế toán ngân sách nhà nước.

  Điều 8. Điều khoản thi hành
  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 02 năm 2017, áp dụng từ năm ngân sách 2017, cụ thể như sau:
  a) Đối với năm ngân sách 2017 thực hiện theo quy định tại Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Việc chuyển đổi mã số hạch toán ngành, lĩnh vực đầu tư theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg và lĩnh vực chi ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2016/QH13 sang danh mục mã số nhiệm vụ chi năm ngân sách 2017 được thực hiện theo Bảng chuyển đổi số 01/BCĐ kèm theo Thông tư này. Mã nhiệm vụ chi ban hành kèm theo Quyết định số 63/2008/QĐ-BTC ngày 01/08/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hết hiệu lực từ năm ngân sách 2017.
  b) Từ năm ngân sách 2018 trở đi thực hiện thống nhất theo quy định tại thông tư này. Việc chuyển đổi mã số hạch toán ngành, lĩnh vực đầu tư theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg và lĩnh vực chi ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2016/QH13 sang danh mục mà số nhiệm vụ chi mới được thực hiện theo Bảng chuyển đổi số 02/BCĐ kèm theo Thông tư này.
  3. Thông tư này thay thế Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Thông tư bổ sung, sửa đổi: số 136/2009/TT-BTC ngày 02/7/2009, số 69/2009/TT-BTC ngày 03/4/2009, số 223/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009, số 26/2010/TT-BTC ngày 25/02/2010, số 143/2010/TT-BTC ngày 22/9/2010, số 198/2010/TT-BTC ngày 08/12/2010, số 30/2011/TT-BTC ngày 02/3/2011, số 57/2011/TT-BTC ngày 05/5/2011, số 144/2011/TT-BTC ngày 21/10/2011, số 110/2012/TT-BTC ngày 03/7/2012, số 217/2012/TT-BTC ngày 17/12/2012, số 97/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013, số 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014, số 56/2016/TT-BTC ngày 25/3/2016, số 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016; Quyết định số 54/QĐ-BTC ngày 12/01/2011; Công văn số 7472/BTC-NSNN ngày 10/6/2010 về việc cấp mã số cho các chương trình, dự án của Bộ Giáo dục và Đào Tạo, Công văn số 7423/BTC-NSNN ngày 05/6/2014 về việc cấp mã dự án của Bộ Giáo dục và Đào Tạo kể từ ngày hiệu lực nêu tại Khoản 1, Điều 8 Thông tư này. Riêng các mã số Bộ Tài chính đã cấp cho chương trình, mục tiêu “Xử lý chất độc da cam Dioxin” hạch toán theo quy định tại Thông tư số 147/2013/TT-BTC ngày 23/10/2013 và “Hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ” hạch toán theo quy định tại Thông tư số 104/2014/TT-BTC ngày 07/08/2014 của Bộ Tài chính; các mã chương trình, mục tiêu, dự án do địa phương quyết định đã được Bộ Tài chính cấp mã số, được sử dụng mã số đã được cấp.

  Điều 9. Tổ chức thực hiện
  Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước được quy định thống nhất toàn quốc.
  Việc chuyển đổi số dư từ mã Mục lục ngân sách nhà nước cũ sang mã Mục lục ngân sách nhà nước ban hành tại Thông tư này bảo đảm phản ánh đầy đủ thông tin, không làm thay đổi nội dung kinh tế của số dư. Bộ Tài chính có công văn riêng hướng dẫn bảng chuyển đổi (ánh xạ).
  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện Thông tư này.
  Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Thông tư này./.


  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
  - Sở Tài chính, KBNN, Cục thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Công báo;
  - Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
  - Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
  - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
  - Lưu: VT, KBNN (480 bản)

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Huỳnh Quang Hải
   

  Files được đính kèm:

 2. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  787
  Thích đã nhận:
  883
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  695.015 Điểm
  PHỤ LỤC I
  DANH MỤC MÃ CHƯƠNG
  (Kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

  Mã sốTênGhi chú
  Chương thuộc trung ươngGiá trị từ 001 đến 399
  001Văn phòng Chủ tịch nước 
  002Văn phòng Quốc hội 
  003Tòa án nhân dân tối cao 
  004Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
  005Văn phòng Chính phủ 
  009Bộ Công an 
  010Bộ Quốc phòng 
  011Bộ Ngoại giao 
  012Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
  013Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
  014Bộ Tư pháp 
  016Bộ Công thương 
  017Bộ Khoa học và Công nghệ 
  018Bộ Tài chính 
  019Bộ Xây dựng 
  021Bộ Giao thông - Vận tải 
  022Bộ Giáo dục và Đào tạo 
  023Bộ Y tế 
  024Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
  025Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
  026Bộ Tài nguyên và Môi trường 
  027Bộ Thông tin và Truyền thông 
  035Bộ Nội vụ 
  036Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
  037Thanh tra Chính phủ 
  038Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
  039Kiểm toán Nhà nước 
  040Đài Tiếng nói Việt Nam 
  041Đài Truyền hình Việt Nam 
  042Thông tấn xã Việt Nam 
  044Đại học Quốc gia Hà Nội 
  045Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 
  046Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
  048Liên minh hợp tác xã Việt Nam 
  049Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
  050Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 
  083Ủy ban Dân tộc 
  088Ủy ban sông Mê Kông 
  100Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 
  107Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 
  109Văn phòng Trung ương Đảng 
  110Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
  111Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
  112Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
  113Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 
  114Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam 
  115Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
  116Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 
  117Tổng công ty Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam 
  118Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam 
  119Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy 
  120Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam 
  121Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
  122Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 
  123Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
  124Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 
  125Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 
  126Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 
  127Tổng công ty Thép Việt Nam 
  128Tổng công ty Giấy Việt Nam 
  129Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
  130Tổng công ty Cà phê Việt Nam 
  131Tổng công ty Lương thực miền Bắc 
  132Tổng công ty Lương thực miền Nam 
  133Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 
  134Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 
  135Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Công ty cổ phần 
  136Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 
  137Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 
  138Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 
  139Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 
  140Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 
  141Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 
  142Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
  143Ngân hàng Chính sách xã hội 
  145Ngân hàng Phát triển Việt Nam 
  146Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 
  147Tổng công ty Viễn thông MobiFone 
  148Tổng công ty Tân Cảng - Bộ Quốc phòng 
  149Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam 
  150Tổng công ty Rau quả nông sản - Công ty cổ phần 
  151Các đơn vị kinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 
  152Các đơn vị có vốn nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh 
  153Các đơn vị kinh tế Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài 
  154Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh 
  158Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ 
  159Các đơn vị có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống 
  160Các quan hệ khác của ngân sách 
  161Nhà thầu chính ngoài nước 
  162Nhà thầu phụ ngoài nước 
  163Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 
  164Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 
  165Tổng công ty Điện tử và Tin học 
  167Tổng công ty Da giầy Việt Nam 
  168Tổng công ty Nhựa Việt Nam 
  169Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam 
  170Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị 
  171Tổng công ty Mía đường I - Công ty cổ phần 
  172Tổng công ty Mía đường II - Công ty cổ phần 
  173Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm - Bảo Việt (Tập đoàn Bảo Việt) 
  174Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 
  175Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 
  176Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (không thuộc các cơ quan chủ quản, các Chương Tập đoàn, Tổng công ty) 
  177Tập đoàn Viễn thông quân đội 
  179Tổng công ty Sông Đà 
  180Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam 
  181Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc 
  182Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam 
  183Ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam 
  184Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
  185Hội Nhà văn Việt Nam 
  186Hội Nhà báo Việt Nam 
  187Hội Luật gia Việt Nam 
  188Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 
  189Hội Sinh viên Việt Nam 
  190Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
  191Hội Nhạc sĩ Việt Nam 
  192Hội Điện ảnh Việt Nam 
  193Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam 
  194Hội Kiến trúc sư Việt Nam 
  195Hội Mỹ thuật Việt Nam 
  196Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam 
  197Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
  198Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam 
  199Hội Người cao tuổi Việt Nam 
  200Hội Người mù Việt Nam 
  201Hội Đông y Việt Nam 
  202Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam 
  203Tổng hội Y học Việt Nam 
  204Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam 
  205Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam 
  206Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam 
  207Hội Khuyến học Việt Nam 
  399Các đơn vị khác 
  Chương thuộc cấp tỉnhGiá trị từ 400 đến 599
  402Văn phòng Hội đồng nhân dân 
  405Văn phòng Ủy ban nhân dân 
  411Sở Ngoại vụ 
  412Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
  413Sở Kế hoạch và Đầu tư 
  414Sở Tư pháp 
  416Sở Công Thương 
  417Sở Khoa học và Công nghệ 
  418Sở Tài chính 
  419Sở Xây dựng 
  421Sở Giao thông - Vận tải 
  422Sở Giáo dục và Đào tạo 
  423Sở Y tế 
  424Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
  425Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
  426Sở Tài nguyên và Môi trường 
  427Sở Thông tin và Truyền thông 
  428Sở Du lịch 
  429Sở Văn hóa - Thể thao 
  435Sở Nội vụ 
  437Thanh tra tỉnh 
  439Sở Quy hoạch - Kiến trúc 
  440Đài Phát thanh 
  441Đài Truyền hình 
  442Đài Phát thanh - Truyền hình 
  448Liên minh các hợp tác xã 
  483Ban Dân tộc 
  505Ban quản lý khu công nghiệp 
  509Văn phòng Tỉnh ủy 
  510Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 
  511Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
  512Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 
  513Hội Nông dân tỉnh 
  514Hội Cựu chiến binh tỉnh 
  515Liên đoàn lao động tỉnh 
  516Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật 
  517Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 
  518Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật 
  519Hội Nhà văn 
  520Hội Nhà báo 
  521Hội Luật gia 
  522Hội Chữ thập đỏ 
  523Hội Sinh viên 
  524Hội Văn nghệ dân gian 
  525Hội Nhạc sĩ 
  526Hội Điện ảnh 
  527Hội Nghệ sĩ múa 
  528Hội Kiến trúc sư 
  529Hội Mỹ thuật 
  530Hội Nghệ sĩ sân khấu 
  531Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số 
  532Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh 
  533Hội Người cao tuổi 
  534Hội Người mù 
  535Hội Đông y 
  536Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin 
  537Hội Cựu thanh niên xung phong 
  538Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi 
  539Hội Khuyến học 
  540Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật 
  551Các đơn vị có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 
  552Các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh 
  553Các đơn vị kinh tế có vốn đầu tư ra nước ngoài 
  554Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh 
  555Doanh nghiệp tư nhân 
  556Hợp tác xã 
  557Hộ gia đình, cá nhân 
  558Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn Nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ 
  559Các đơn vị có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống 
  560Các quan hệ khác của ngân sách 
  561Nhà thầu chính ngoài nước 
  562Nhà thầu phụ ngoài nước 
  563Các Tổng công ty địa phương quản lý 
  564Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (không thuộc các cơ quan chủ quản, các Chương Tập đoàn, Tổng công ty) 
  599Các đơn vị khác 
  Chương thuộc cấp huyệnGiá trị từ 600 đến 799
  605Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
  612Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
  614Phòng Tư pháp 
  618Phòng Tài chính - Kế hoạch 
  619Phòng Quản lý đô thị 
  620Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
  622Phòng Giáo dục và Đào tạo 
  623Phòng Y tế 
  624Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
  625Phòng Văn hóa và Thông tin 
  626Phòng Tài nguyên và Môi trường 
  635Phòng Nội vụ 
  637Thanh tra huyện 
  640Đài Phát thanh 
  683Phòng Dân tộc 
  709Huyện ủy 
  710Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện 
  711Huyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
  712Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 
  713Hội Nông dân huyện 
  714Hội Cựu chiến binh huyện 
  715Liên đoàn Lao động huyện 
  716Liên minh hợp tác xã 
  717Hội Chữ thập đỏ 
  718Hội Người cao tuổi 
  719Hội Người mù 
  720Hội Đông y 
  721Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin 
  722Hội Cựu thanh niên xung phong 
  723Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi 
  724Hội Khuyến học 
  754Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh 
  755Doanh nghiệp tư nhân 
  756Hợp tác xã 
  757Hộ gia đình, cá nhân 
  758Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ 
  759Các đơn vị có vốn nhà nước chiếm từ 50% vốn điều lệ trở xuống 
  760Các quan hệ khác của ngân sách 
  799Các đơn vị khác 
  Chương thuộc cấp xãGiá trị từ 800 đến 989
  800Tổng hợp ngân sách xãĐể cơ quan Kho bạc Nhà nước hạch toán tổng hợp ngân sách cấp xã
  802Hội đồng nhân dân 
  805Văn phòng Ủy ban nhân dân 
  809Công an xã 
  810Ban quân sự xã 
  811Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã 
  812Hội Liên hiệp phụ nữ xã 
  813Hội Nông dân xã 
  814Hội Cựu chiến binh xã 
  819Đảng ủy xã 
  820Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã 
  822Trường mầm non, nhà trẻ 
  823Trạm Y tế xã 
  824Hội Chữ thập đỏ xã 
  825Hội Người cao tuổi xã 
  826Hội Khuyến học xã 
  854Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh 
  856Hợp tác xã 
  857Hộ gia đình, cá nhân 
  860Các quan hệ khác của ngân sách 
  989Các đơn vị khác 
  PHỤ LỤC II
  DANH MỤC MÃ LOẠI - KHOẢN
  (Kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

  STTLoại (lĩnh vực), KhoảnMã sốTên gọiGhi chú
  1Loại010Quốc phòngTrừ chi công tác quốc phòng tại các bộ, cơ quan trung ương
   Khoản011Quốc phòng 
   Khoản012Cơ yếu Chính phủ 
   Khoản013Trung tâm nhiệt đới Việt Nga 
   Khoản014Chuẩn bị động viên 
  2Loại040An ninh và trật tự an toàn xã hộiTrừ chi công tác an ninh và trật tự an toàn xã hội tại các bộ, cơ quan trung ương
   Khoản041An ninh và trật tự an toàn xã hội 
  3Loại070Giáo dục - đào tạo và dạy nghềTrường hợp ghép các cấp giáo dục (Tiểu học, Trung học cơ sở, Trường Khuyết tật) thì hạch toán theo cấp học chiếm tỷ trọng chi ngân sách lớn nhất; không thay đổi trong quá trình thực hiện
   Khoản071Giáo dục mầm nonBao gồm: Nhà trẻ, mẫu giáo
   Khoản072Giáo dục tiểu học 
   Khoản073Giáo dục trung học cơ sở 
   Khoản074Giáo dục trung học phổ thông 
   Khoản075Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyênBao gồm: Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trong các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.
   Khoản081Giáo dục đại học 
   Khoản082Giáo dục sau đại họcBao gồm: Đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.
   Khoản083Đào tạo khác trong nước 
   Khoản084Đào tạo ngoài nướcKhoản này chỉ bao gồm: Các khoản chi cho đối tượng trong nước được hưởng theo chế độ đào tạo dài hạn tại nước ngoài được ngân sách nhà nước đài thọ.
   Khoản085Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ, công chức, viên chức (gồm cả đào tạo ngắn hạn nước ngoài) 
   Khoản091Giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấpBao gồm: Đào tạo trình độ sơ cấp được thực hiện theo hai hình thức đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên.
   Khoản092Giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấpBao gồm: Đào tạo trình độ trung cấp được thực hiện theo hai hình thức đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên.
   Khoản093Giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳngBao gồm: Đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện theo hai hình thức đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên.
   Khoản098Các nhiệm vụ phục vụ cho giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp khácBao gồm: Kiểm tra, giám sát, các đại hội, hội thi, các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động không chia tách cho từng cấp học...
  4Loại100Khoa học và công nghệ 
   Khoản101Khoa học tự nhiên và kỹ thuậtBao gồm: Các nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và triển khai, chuyển giao ứng dụng trong các lĩnh vực toán học, vật lý, thiên văn, hóa học, khoa học trái đất, khoa học sự sống, y học, nông nghiệp,... và các hoạt động khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Bao gồm cả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học và công nghệ cho đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ
   Khoản102Khoa học xã hội và nhân vănBao gồm: Các nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và triển khai, trong các lĩnh vực kinh tế, tâm lý, luật pháp, ngôn ngữ, nghệ thuật,...
  Bao gồm cả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học và công nghệ cho đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ.
   Khoản103Khoa học và công nghệ khácBao gồm cả hoạt động điều tra cơ bản, ứng dụng và triển khai, chuyển giao ứng dụng trong tất cả các ngành khoa học (được bố trí dự toán từ nguồn kinh phí khoa học và công nghệ).
  Bao gồm cả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học và công nghệ cho đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ.
  5Loại130Y tế, dân số và gia đình 
   Khoản131Y tế dự phòngBao gồm: Các hoạt động y tế dự phòng
   Khoản132Khám bệnh, chữa bệnhBao gồm: Các hoạt động của bệnh viện, các phòng khám, chỉnh hình, phục hồi chức năng và điều dưỡng thuộc ngành y tế.
  Không bao gồm: Cơ sở phục hồi chức năng và điều dưỡng thuộc lĩnh vực bảo đảm xã hội (hạch toán vào Khoản tương ứng trong Loại bảo đảm xã hội).
   Khoản133Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sáchBao gồm: Kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho: Người nghèo, người cận nghèo; trẻ em dưới 6 tuổi; học sinh, sinh viên; người có công với cách mạng; người nghỉ hưu; đối tượng bảo trợ xã hội; trợ cấp bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo; thân nhân lực lượng vũ trang;...
   Khoản134Vệ sinh an toàn thực phẩm 
   Khoản139Y tế khácKhông bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh (đã hạch toán ở Khoản 131, 132)
   Khoản141Sự nghiệp gia đìnhKhông bao gồm: Hoạt động về dân số (đã hạch toán ở Khoản 151)
   Khoản151Dân số 
  6Loại160Văn hóa thông tin 
   Khoản161Văn hóaBao gồm: Phim, ảnh, thư viện, lưu trữ, bảo tồn, bảo tàng, các hoạt động nghệ thuật, ...
   Khoản171Thông tinBao gồm: Hoạt động thông tin, truyền thông, xuất bản, báo chí.
  Không bao gồm: hoạt động thông tấn (đã được hạch toán ở Loại 190 - Phát thanh, truyền hình, thông tấn).
  7Loại190Phát thanh, truyền hình, thông tấnTrường hợp hoạt động gắn với nhiều Khoản, thì hạch toán vào Khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất, hoặc hoạt động chính
   Khoản191Phát thanh 
   Khoản201Truyền hình 
   Khoản211Thông tấn(Dùng cho cấp trung ương)
  8Loại220Thể dục thể thao 
   Khoản221Thể dục thể thao 
  9Loại250Bảo vệ môi trườngTrường hợp hoạt động gắn với nhiều Khoản, thì hạch toán vào Khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất
   Khoản251Điều tra quan trắc và phân tích môi trường 
   Khoản261Xử lý chất thải rắnBao gồm cả các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý, chôn, đốt chất thải rắn và khắc phục ô nhiễm chất rắn
   Khoản262Xử lý chất thải lỏngBao gồm các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý nước thải và khắc phục ô nhiễm chất lỏng
   Khoản263Xử lý chất thải khí 
   Khoản271Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 
   Khoản272Ứng phó với biến đổi khí hậu 
   Khoản278Bảo vệ môi trường khác 
  10Loại280Các hoạt động kinh tếCác hoạt động trong từng Khoản, gồm cả dịch vụ khảo sát, điều tra, đo đạc, quy hoạch, lưu trữ, tư vấn cho hoạt động đó; các nhiệm vụ chi, dự án phục vụ cho hoạt động nào, thì hạch toán vào Khoản đó.
   Khoản281Nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệpBao gồm cả hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, diêm nghiệp,...
   Khoản282Lâm nghiệp và dịch vụ lâm nghiệp 
   Khoản283Thủy lợi và dịch vụ thủy lợi 
   Khoản284Thủy sản và dịch vụ thủy sản 
   Khoản285Định canh, định cư và kinh tế mớiBao gồm cả kinh tế biển, đảo.
   Khoản291Vận tải công cộng đô thịBao gồm: Vận tải xe buýt, đường sắt nội đô
   Khoản292Giao thông đường bộKhông bao gồm: Vận tải bằng xe buýt
   Khoản293Giao thông đường sắtKhông bao gồm: Vận tải đường sắt nội đô
   Khoản294Giao thông đường thủy nội địa 
   Khoản295Giao thông hàng hảiBao gồm cả vận tải ven biển và hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển
   Khoản296Giao thông hàng không 
   Khoản297Hỗ trợ vận tảiBao gồm: Các hoạt động có liên quan tới vận tải hành khách và hàng hóa như điều khiển giao thông, hoa tiêu, dẫn tàu, trạm cân, đăng kiểm phương tiện giao thông; bốc xếp hàng hóa
   Khoản301Công nghiệp dầu, khíBao gồm các khoản chi ngân sách cho ngành dầu, khí.
   Khoản302Công nghiệp điện năngBao gồm cả sản xuất, truyền dẫn, phân phối tiêu thụ điện
   Khoản309Công nghiệp khácBao gồm: Công nghiệp xây dựng; công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp khai khoáng khác; hoạt động công nghiệp hỗ trợ, khuyến công; Công nghiệp khác.
   Khoản311Cấp, thoát nướcKhông bao gồm: thu gom, xử lý nước thải (đã phản ánh Khoản 262 - Xử lý chất thải lỏng)
   Khoản312Kiến thiết thị chínhBao gồm: Các hoạt động công viên, cây xanh, bách thú, bách thảo, đèn đường giao thông nội thị, vỉa hè, chỉnh trang đô thị và nông thôn.
   Khoản314Công nghệ thông tinBao gồm: Các khoản chi bố trí trực tiếp cho lĩnh vực công nghệ thông tin.
  Các đơn vị dùng ngân sách được giao theo các lĩnh vực chi để mua sản phẩm công nghệ thông tin, đào tạo tập huấn, hội thảo... về công nghệ thông tin nhằm phục vụ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, thuộc Loại nào thì hạch toán vào Loại đó.. Ví dụ:
  - Trường học mua máy tính thì hạch toán theo Khoản tương ứng thuộc Loại 070 (Giáo dục - đào tạo và dạy nghề).
  - Dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước thì hạch toán vào Khoản tương ứng của Loại 340 (Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể).
   Khoản321Thương mạiBao gồm cả hoạt động phục vụ thương mại, như xây dựng chợ, trung tâm logistic, trung tâm hội chợ triển lãm, kết cấu hạ tầng xuất khẩu, nhập khẩu ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn/đặc biệt khó khăn; hoạt động bán buôn, bán lẻ, hoạt động xúc tiến thương mại.
   Khoản322Du lịchBao gồm cả dịch vụ du lịch, hoạt động xúc tiến du lịch.
   Khoản331Hoạt động dự trữ quốc giaBao gồm chi nghiệp vụ dự trữ quốc gia.
   Khoản332Các hoạt động điều tra, thăm dò, khảo sát, tư vấn, quy hoạch trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhân vănBao gồm: Hoạt động điều tra, quy hoạch, thăm dò, khảo sát, tư vấn trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và nhân văn: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; giao thông vận tải; tài nguyên và khí tượng, thủy văn; công thương; xây dựng; xã hội, nhân văn; lĩnh vực sự nghiệp khác.
  Bao gồm cả lưu trữ hồ sơ ngành tài nguyên, địa chính và các ngành hoạt động kinh tế khác như: hoạt động của các trung tâm thông tin của ngành (trừ trung tâm thông tin của ngành văn hóa)
  Không bao gồm: Các hoạt động điều tra, quan trắc đối với lĩnh vực môi trường (đã được hạch toán ở Khoản 251); hoạt động điều tra cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ; các khảo sát, điều tra, đo đạc, quy hoạch, lưu trữ, tư vấn cho hoạt động của cơ quan, đơn vị đã được hạch toán vào từng Khoản của Loại này.
   Khoản338Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khácBao gồm: Các hoạt động sự nghiệp kinh tế và dịch vụ còn lại chưa được hạch toán vào các Khoản trên. Bao gồm cả hoạt động xúc tiến đầu tư.
  11Loại340Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 
   Khoản341Quản lý nhà nướcBao gồm hoạt động của cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, bao gồm cả Ngân hàng nhà nước, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kiểm toán Nhà nước.
   Khoản351Hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam 
   Khoản361Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hộiBao gồm hoạt động của các tổ chức: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
   Khoản362Hỗ trợ các các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệpBao gồm hỗ trợ hoạt động của các tổ chức:
  - Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp: Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Mỹ Thuật Việt Nam, Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Ủy ban toàn quốc các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
  - Tổ chức xã hội: Hội chữ thập đỏ, Hội người mù, Hội người cao tuổi, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam;
  - Tổ chức xã hội - nghề nghiệp: Tổng Hội y học Việt Nam, Hội đồng y Việt Nam;
  - Tổ chức nghề nghiệp và đoàn thể khác.
   Khoản368Hoạt động khácBao gồm chi bồi thường cho người bị oan sai, đóng niêm liễn cho các tổ chức quốc tế.
  12Loại370Bảo đảm xã hội 
   Khoản371Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạngBao gồm: Các hoạt động thực hiện công tác chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn Pháp lệnh và chi hoạt động của các đơn vị nuôi dưỡng, chăm sóc, điều dưỡng thương bệnh binh và người có công.
   Khoản372Hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ emBao gồm: Các hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
  Không bao gồm các hoạt động chăm sóc về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao,... đã hạch toán vào các Loại, Khoản tương ứng.
   Khoản374Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hộiBao gồm: Chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do NSNN chi trả.
  Không bao gồm: Chính sách đối với các đối tượng đã phản ánh ở Khoản 371, 372, 398.
   Khoản398Chính sách và hoạt động phục vụ các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khácBao gồm: Các hoạt động thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, gia đình, cá nhân nhận nuôi đối tượng bảo trợ xã hội, các đối tượng bảo trợ xã hội khác theo quy định); chính sách đối với các đối tượng khác theo quy định; chi tiền ăn, sinh hoạt phí, trợ cấp cho đối tượng; chi hoạt động và đầu tư các cơ sở nuôi dưỡng đối tượng theo quy định, cơ sở chỉnh hình phục hồi chức năng (không hạch toán vào Khoản 132).
  Không bao gồm: Chính sách đối với các đối tượng đã phản ánh ở Khoản 371, 372, 374 nêu trên.
  13Loại400Tài chính và khác 
   Khoản401Trả nợ lãi, phí và chi khác tiền vay 
   Khoản402Viện trợBao gồm cả chi đào tạo lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam.
   Khoản403Chi dự trữ quốc giaBao gồm chi mua hàng dự trữ quốc gia. Không bao gồm chi cho hoạt động quản lý dự trữ quốc gia và chi cho đầu tư xây dựng cơ bản của dự trữ quốc gia
   Khoản404Cho vay theo chính sách Nhà nước theo quy định 
   Khoản405Đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp theo chế độ quy định 
   Khoản406Các khoản đầu tư phát triển khác theo chế độ quy định 
   Khoản407Vay và trả nợ gốc 
   Khoản408Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 
   Khoản411Hỗ trợ các đơn vị cấp trên đóng trên địa bàn 
   Khoản428Khác ngân sáchBao gồm: Chi hoàn hoàn trả khoản thu nộp nhầm, nộp thừa; các khoản chi chưa phân loại vào các lĩnh vực nêu trên.
   Khoản429Các nhiệm vụ chi khácĐể phản ánh nhiệm vụ chi khác không thuộc nhiệm vụ chi đã có tên trong các lĩnh vực
  14Loại430Chuyển giao, chuyển nguồn 
   Khoản431Bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới 
   Khoản432Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới 
   Khoản433Nộp ngân sách cấp trên 
   Khoản434Chuyển nguồn sang năm sau 
   Khoản435Hỗ trợ địa phương khác theo quy định 
   Khoản436Nguồn thực hiện Chính sách tiền lươngDùng để hạch toán dự toán Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định cho nguồn kinh phí đáp ứng nhu cầu tiền lương tăng thêm khi tăng lương cơ sở
   Khoản437Dự phòng ngân sáchDùng để hạch toán dự toán Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định
   Khoản438Hoàn thuế giá trị gia tăngTheo Luật Thuế giá trị gia tăng
  PHỤ LỤC III
  DANH MỤC MÃ MỤC, TIỂU MỤC
  (Kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   Mã số MụcMã số Tiểu mụcTÊN GỌIGhi chú
  I. PHẦN THU 
  Nhóm 0110: THU THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ 
       
  Tiểu nhóm 0111: Thuế thu nhập và thu nhập sau thuế thu nhập 
       
  Mục1000 Thuế thu nhập cá nhân 
  Tiểu mục 1001Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công 
    1003Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân 
    1004Thuế thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân 
    1005Thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn (không gồm chuyển nhượng chứng khoán) 
    1006Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản 
    1007Thuế thu nhập từ trúng thưởng 
    1008Thuế thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 
    1012Thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng khác trừ bất động sản 
    1014Thuế thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản 
    1015Thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 
    1049Thuế thu nhập cá nhân khác 
       
  Mục1050 Thuế thu nhập doanh nghiệp 
  Tiểu mục 1052Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí) 
    1053Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản 
    1055Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn 
    1056Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí) 
    1057Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động xổ số kiến thiết 
    1099Khác 
       
  Mục1150 Thu nhập sau thuế thu nhập 
    1151Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ 
    1153Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ từ hoạt động xổ số kiến thiết 
    1154Thu nhập từ cổ tức được chia từ phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp 
    1155Thu tự lợi nhuận được chia từ phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp 
    1199Khác 
       
  Mục1250 Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, vùng trời, vùng biển 
    1251Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép 
    1252Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép 
    1253Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép 
    1254Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan địa phương cấp phép 
    1255Thu tiền sử dụng khu vực biển do cơ quan trung ương cấp phép 
    1256Thu tiền cấp quyền hàng không 
    1257Thu tiền sử dụng rừng, tiền thuê rừng 
    1258Thu tiền sử dụng khu vực biển do cơ quan địa phương cấp phép 
    1299Thu từ các tài nguyên khác 
       
  Tiểu nhóm 0112: Thuế sử dụng tài sản 
       
  Mục1300 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 
  Tiểu mục 1301Đất trồng cây hàng năm 
    1302Đất trồng cây lâu năm 
    1303Đất trồng rừng 
    1304Đất nuôi trồng thủy sản 
    1305Đất làm muối 
    1349Đất dùng cho mục đích khác 
       
  Mục1400 Thu tiền sử dụng đất 
  Tiểu mục 1401Đất được nhà nước giao 
    1405Đất xen kẹp (phần đất không đủ rộng để cấp đất theo dự án đầu tư) 
    1406Đất dôi dư (phần đất khi đo thực tế lớn hơn so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc so với diện tích đất được cấp có thẩm quyền giao) 
    1407Tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất do cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Nhà nước quản lý 
    1408Đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê 
    1411Đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất 
    1449Khác 
       
  Mục1550 Thuế tài nguyên 
  Tiểu mục 1551Dầu, condensate (không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng) 
    1552Nước thủy điện 
    1553Khoáng sản kim loại 
    1555Khoáng sản phi kim loại 
    1556Thủy, hải sản 
    1557Sản phẩm của rừng tự nhiên 
    1558Nước thiên nhiên khác 
    1561Yến sào thiên nhiên 
    1562Khí thiên nhiên (không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng) 
    1563Khí than (không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng) 
    1599Tài nguyên khoáng sản khác 
       
  Mục1600 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
    1601Thu từ đất ở tại nông thôn 
    1602Thu từ đất ở tại đô thị 
    1603Thu từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 
    1649Thu từ đất phi nông nghiệp khác 
       
  Tiểu nhóm 0113: Thuế đối với hàng hóa và dịch vụ (gồm cả xuất khẩu, nhập khẩu) 
       
  Mục1700 Thuế giá trị gia tăng 
  Tiểu mục 1701Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí) 
    1702Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 
    1704Thuế giá trị gia tăng từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (gồm cả thuế giá trị gia tăng thu đối với dầu, khí khai thác theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu, khí bán ra trong nước) 
    1705Thuế giá trị gia tăng từ hoạt động xổ số kiến thiết 
    1749Hàng hóa, dịch vụ khác 
       
  Mục1750 Thuế tiêu thụ đặc biệt 
  Tiểu mục 1751Hàng nhập khẩu 
    1753Thuốc lá điếu, xì gà sản xuất trong nước 
    1754Rượu sản xuất trong nước 
    1755Ô tô dưới 24 chỗ ngồi sản xuất, lắp ráp trong nước 
    1756Xăng các loại sản xuất trong nước 
    1757Các dịch vụ, hàng hóa khác sản xuất trong nước 
    1758Bia sản xuất trong nước 
    1761Thuế tiêu thụ đặc biệt từ hoạt động xổ số kiến thiết 
    1762Thuốc lá, xì gà nhập khẩu bán ra trong nước 
    1763Rượu nhập khẩu bán ra trong nước 
    1764Xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi các loại nhập khẩu bán ra trong nước 
    1765Xăng các loại nhập khẩu bán ra trong nước 
    1766Các dịch vụ, hàng hóa khác nhập khẩu bán ra trong nước 
    1767Bia nhập khẩu bán ra trong nước 
    1799Khác 
       
  Mục1850 Thuế xuất khẩu 
  Tiểu mục 1851Thuế xuất khẩu 
       
  Mục1900 Thuế nhập khẩu 
  Tiểu mục 1901Thuế nhập khẩu 
       
  Mục1950 Thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam 
  Tiểu mục 1951Thuế chống bán phá giá 
    1952Thuế chống trợ cấp 
    1953Thuế chống phân biệt đối xử 
    1954Thuế tự vệ 
    1999Thuế phòng vệ khác 
       
  Mục2000 Thuế bảo vệ môi trường 
  Tiểu mục 2001Xăng sản xuất trong nước (trừ etanol) 
    2002Dầu Diezel sản xuất trong nước 
    2003Dầu hỏa sản xuất trong nước 
    2004Dầu mazut, dầu mỡ nhờn sản xuất trong nước 
    2005Than đá sản xuất trong nước 
    2006Dung dịch hydro, chloro, fluoro, carbon sản xuất trong nước 
    2007Túi ni lông sản xuất trong nước 
    2008Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước 
    2009Nhiên liệu bay sản xuất trong nước 
    2011Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước 
    2012Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước 
    2013Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng sản xuất trong nước 
    2019Sản phẩm hàng hóa khác sản xuất trong nước 
    2021Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu 
    2041Xăng nhập khẩu bán ra trong nước 
    2042Nhiên liệu bay nhập khẩu bán ra trong nước 
    2043Diezel nhập khẩu bán ra trong nước 
    2044Dầu hỏa nhập khẩu bán ra trong nước 
    2045Dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn nhập khẩu bán ra trong nước 
    2046Than đá nhập khẩu bán ra trong nước 
    2047Các hàng hóa nhập khẩu khác bán ra trong nước 
    2048Sản phẩm, hàng hóa trong nước khác 
    2049Khác 
  Tiểu nhóm 0114: Thu phí và lệ phíMỗi mục phí, lệ phí chi tiết theo lĩnh vực được thu phí, lệ phí; mỗi tiểu lĩnh vực thu phí, lệ phí được bố trí một tiểu mục, vì vậy các khoản phí, lệ phí trong tiểu lĩnh vực đó đều hạch toán vào tiểu mục tương ứng.
       
  Mục2100 Phí trong lĩnh vực khác 
  Tiểu mục 2106Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luậtĐể phản ánh thu các khoản phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề khác quy định nhưng chưa có tên riêng trong Luật phí, lệ phí số 97/2015/QH13.
    2107Phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức 
    2108Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật 
    2111Phí xác minh giấy tờ, tài liệu 
    2146Thu nợ phí xăng dầu 
    2147Thu nợ phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng 
    2148Thu nợ phí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 
       
  Mục2150 Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 
  Tiểu mục 2151Phí kiểm dịch (kiểm dịch động vật, thực vật, sản phẩm động vật) 
    2152Phí giám sát khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 
    2153Phí kiểm soát giết mổ động vật 
    2157Phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản 
    2162Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống 
    2163Phí phòng, chống dịch bệnh cho động vật 
    2164Phí bảo hộ giống trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 
    2165Phí kiểm nghiệm an toàn thực phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản nhập khẩu 
    2166Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp 
    2167Phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá 
       
  Mục2200 Phí thuộc lĩnh vực ngoại giao 
  Tiểu mục 2206Phí xác nhận đăng ký công dân 
    2207Phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài 
    2208Phí tiếp nhận và vận chuyển đơn, chứng cứ của công dân và pháp nhân Việt Nam 
    2211Phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự 
       
  Mục2250 Phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu tư, xây dựng 
  Tiểu mục 2251Phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) 
    2254Phí thẩm định hồ sơ mua bán, thuê, cho thuê tàu, thuyền, tàu bay 
    2255Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư 
    2262Phí xử lý vụ việc cạnh tranh 
    2263Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 
    2264Phí trong lĩnh vực hóa chất 
    2265Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng 
    2266Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp 
    2267Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu 
       
  Mục2300 Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải 
  Tiểu mục 2301Phí thuộc lĩnh vực đường bộ (sử dụng đường bộ, sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, sát hạch lái xe) 
    2302Phí thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa 
    2303Phí thuộc lĩnh vực đường biển 
    2316Phí thuộc lĩnh vực hàng không 
    2323Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt 
       
  Mục2350 Phí thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông 
  Tiểu mục 2351Phí sử dụng tần số vô tuyến điện 
    2352Phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet 
    2353Phí sử dụng mã, số viễn thông 
    2361Phí quyền hoạt động viễn thông 
    2362Phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông 
    2363Phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính 
    2364Phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số 
    2365Phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền 
    2366Phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng 
    2367Phí thẩm định và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy về an toàn thông tin 
    2368Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng 
       
  Mục2400 Phí thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng 
  Tiểu mục 2404Phí phòng cháy, chữa cháy 
    2416Phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ 
    2418Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng 
    2421Phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
    2422Phí thẩm định cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự 
       
  Mục2450 Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch 
  Tiểu mục 2452Phí thăm quan 
    2453Phí thẩm định văn hóa phẩm 
    2455Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch 
    2456Phí thư viện 
    2457Phí bảo quản ký gửi và sử dụng tài liệu lưu trữ 
    2458Phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả 
       
  Mục2500 Phí thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ 
  Tiểu mục 2504Phí sở hữu trí tuệ 
    2505Phí cấp mã số, mã vạch 
    2506Phí sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 
    2507Phí thẩm định an toàn phóng xạ, bức xạ, an ninh hạt nhân 
    2508Phí thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân 
    2511Phí thẩm định điều kiện cấp giấy phép đăng ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 
    2512Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ 
    2513Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ 
       
  Mục2550 Phí thuộc lĩnh vực y tế 
  Tiểu mục 2561Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế 
    2565Phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa 
    2566Phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế 
    2567Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố 
       
  Mục2600 Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 
  Tiểu mục 2618Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải 
    2624Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là dầu thô và khí thiên nhiên 
    2625Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản còn lại 
    2626Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa đo đạc và bản đồ khi xuất khẩu, nhập khẩu 
    2627Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
    2628Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản 
    2631Phí khai thác, sử dụng nguồn nước 
    2632Phí thẩm định điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường 
    2633Phí khai thác, sử dụng tài liệu, dữ liệu tài nguyên và môi trường (không bao gồm Phí khai thác và sử dụng tài liệu dầu khí) 
    2634Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung 
    2635Phí thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển 
    2636Phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 
    2637Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ 
    2638Phí khai thác và sử dụng tài liệu dầu khí 
       
  Mục2650 Phí thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 
  Tiểu mục 2652Phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc nhà nước 
    2663Phí hải quan 
    2664Phí quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán 
    2665Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực tài chính 
       
  Mục2700 Phí thuộc lĩnh vực tư pháp 
  Tiểu mục 2701Án phí 
    2703Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm 
    2706Phí thi hành án dân sự 
    2707Phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài 
    2715Phí công chứng 
    2716Phí chứng thực 
    2717Phí thẩm định điều kiện hoạt động thuộc lĩnh vực tư pháp 
    2718Phí đăng ký giao dịch bảo đảm 
    2721Phí sử dụng thông tin 
    2722Phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm 
       
  Mục2750 Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân 
  Tiểu mục 2751Lệ phí quốc tịch 
    2752Lệ phí cấp hộ chiếu 
    2763Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
    2766Lệ phí tòa án 
    2767Lệ phí đăng ký cư trú 
    2768Lệ phí cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân 
    2771Lệ phí hộ tịch 
    2772Lệ phí cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 
    2773Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi 
    2774Lệ phí cấp phép các tổ chức nuôi con nuôi 
       
  Mục2800 Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản 
  Tiểu mục 2801Lệ phí trước bạ nhà đất 
    2802Lệ phí trước bạ ô tô 
    2803Lệ phí trước bạ tàu thủy, thuyền 
    2804Lệ phí trước bạ tài sản khác 
    2805Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất 
    2815Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 
    2824Lệ phí trước bạ xe máy 
    2825Lệ phí trước bạ tàu bay 
    2826Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch 
    2827Lệ phí quản lý phương tiện giao thông 
    2828Lệ phí trong lĩnh vực hàng hải 
    2831Lệ phí sở hữu trí tuệ 
       
  Mục2850 Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh 
  Tiểu mục 2852Lệ phí đăng ký kinh doanh 
    2853Lệ phí về cấp chứng nhận, cấp bằng, cấp chứng chỉ, cấp phép, cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận, điều chỉnh giấy chứng nhận đối với các hoạt động, các ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật 
    2854Lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam 
    2861Lệ phí đăng ký doanh nghiệp 
    2862Lệ phí môn bài mức (bậc) 1Mức (bậc) 1 là mức nộp lệ phí cao nhất
    2863Lệ phí môn bài mức (bậc) 2Mức (bậc) 2 là mức nộp lệ phí cao thứ hai.
    2864Lệ phí môn bài mức (bậc) 3Mức (bậc) 3 là mức nộp lệ phí thấp nhất.
    2865Lệ phí phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet 
    2866Lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng, đĩa có chương trình 
    2867Lệ phí chuyển nhượng chứng chỉ, tín chỉ giảm phát thải khí nhà kính 
    2868Lệ phí cấp tên định danh người gửi dùng trong hoạt động quảng cáo trên mạng 
    2871Lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng 
    2872Lệ phí đăng ký các quyền đối với tàu bay 
  Mục3000 Lệ phí quản lý nhà nước đặc biệt về chủ quyền quốc gia 
  Tiểu mục 3001Lệ phí ra, vào cảng 
    3002Lệ phí đi qua vùng đất, vùng biển 
    3007Lệ phí hoa hồng chữ ký trong lĩnh vực dầu khí 
       
  Mục3050 Lệ phí quản lý nhà nước trong các lĩnh vực khác 
  Tiểu mục 3064Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y; chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi 
    3065Lệ phí cấp chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu 
    3066Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư 
    3067Lệ phí cấp thẻ công chứng viên 
    3068Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên 
    3071Lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên 
    3072Lệ phí công nhận chất lượng vật tư nông nghiệp được phép lưu hành tại Việt Nam 
    3073Lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống, nguồn gen cây trồng nông nghiệp 
    3074Lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản 
       
  Nhóm 0200: THU TỪ TÀI SẢN, ĐÓNG GÓP XÃ HỘI VÀ THU KHÁC 
       
  Tiểu nhóm 0115: Thu tiền bán tài sản nhà nước 
       
  Mục3200 Thu tiền bán hàng hóa, vật tư dự trữ Quốc gia 
  Tiểu mục 3201Lương thực 
    3202Nhiên liệu 
    3203Vật tư kỹ thuật 
    3204Trang thiết bị kỹ thuật 
    3249Khác 
       
  Mục3300 Thu tiền bán và thanh lý nhà thuộc sở hữu nhà nước 
  Tiểu mục 3301Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước không gắn với chuyển mục đích sử dụng đất 
    3302Thanh lý nhà thuộc sở hữu nhà nước 
    3349Khác 
       
  Mục3350 Thu từ bán và thanh lý tài sản khác 
  Tiểu mục 3351Mô tô 
    3352Ô tô con, ô tô tải 
    3353Xe chuyên dùng 
    3354Tàu, thuyền 
    3355Đồ gỗ 
    3356Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng 
    3362Thu bán cây đứng 
    3363Thu tiền bán tài sản, vật tư thu hồi thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt 
    3364Thu từ bồi thường tài sản 
    3365Thu tiền bán tài sản nhà nước khác 
    3399Các tài sản khác 
       
  Mục3400 Thu tiền bán tài sản vô hình 
  Tiểu mục 3402Quyền đánh bắt hải sản 
    3403Quyền hàng hải 
    3404Quyền hàng không 
    3405Bằng phát minh, sáng chế 
    3406Bản quyền, nhãn hiệu thương mại 
    3449Khác 
       
  Mục3450 Thu từ bán tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước 
  Tiểu mục 3451Tài sản không xác định được chủ sở hữu 
    3452Tài sản bị chôn giấu, chìm đắm 
    3453Tài sản không có người được nhận thừa kế 
    3454Tài sản tự nguyện chuyển giao cho Nhà nước 
    3455Tài sản chuyển giao cho Nhà nước theo cam kết 
    3499Khác 
       
  Tiểu nhóm 0116: Các khoản thu từ sở hữu tài sản ngoài thuế 
       
  Mục3600 Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 
  Tiểu mục 3601Tiền thuê mặt đất hàng năm 
    3602Tiền thuê mặt nước hàng năm 
    3603Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước từ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí 
    3604Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước trong khu công nghiệp, khu chế xuất 
    3605Tiền thuê mặt đất thu một lần cho cả thời gian thuê 
    3606Tiền thuê mặt nước thu một lần cho cả thời gian thuê 
    3607Tiền thuê mặt biển thu hàng năm 
    3608Tiền thuê mặt biển thu một lần cho cả thời gian thuê 
    3649Khác 
       
  Mục3650 Thu từ tài sản Nhà nước giao các tổ chức kinh tế 
  Tiểu mục 3652Khấu hao cơ bản nhà thuộc sở hữu nhà nước 
    3653Thu hồi vốn của Nhà nước 
    3654Thanh lý tài sản cố định của Nhà nước 
    3699Khác 
       
  Mục3750 Thu từ dầu thô theo hiệp định, hợp đồng 
  Tiểu mục 3751Thuế tài nguyên 
    3752Thuế thu nhập doanh nghiệp 
    3753Lợi nhuận sau thuế được chia của Chính phủ Việt Nam 
    3754Dầu lãi được chia của Chính phủ Việt Nam 
    3755Thuế đặc biệt 
    3756Phụ thu về dầu 
    3757Thu chênh lệch giá dầu 
    3799Khác 
       
  Mục3800 Thu từ khí thiên nhiên, khí than theo hiệp định, hợp đồng 
  Tiểu mục 3801Thuế tài nguyên 
    3802Thuế thu nhập doanh nghiệp 
    3803Khí lãi được chia của Chính phủ Việt Nam 
    3804Lợi nhuận sau thuế được chia của Chính phủ Việt Nam 
    3805Thuế đặc biệt 
    3806Phụ thu về khí 
    3807Thu chênh lệch giá khí 
    3849Khác 
       
  Mục3850 Thu tiền khai thác, cho thuê tài sản nhà nước 
  Tiểu mục 3851Tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 
    3853Tiền thuê cơ sở hạ tầng đường sắt 
    3854Tiền cho thuê cơ sở hạ tầng bến cảng, cầu cảng 
    3855Tiền chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng 
    3856Tiền cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
    3857Tiền chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng 
    3899Khác 
       
  Mục3900 Thu khác từ quỹ đất 
  Tiểu mục 3901Thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích 
    3902Thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công 
    3903Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo chế độ quy định 
    3949Khác 
       
  Mục3950 Thu từ condensate theo hiệp định, hợp đồng 
  Tiểu mục 3951Thuế tài nguyên 
    3952Thuế thu nhập doanh nghiệp 
    3953Lãi được chia của Chính phủ Việt Nam 
    3954Lợi nhuận sau thuế được chia của Chính phủ Việt Nam 
    3955Thuế đặc biệt 
    3956Phụ thu về condensate 
    3957Thu chênh lệch giá condensate 
    3999Khác 
       
  Tiểu nhóm 0117: Lãi thu từ các khoản cho vay và tham gia góp vốn của Nhà nước 
       
  Mục4050 Lãi thu từ các khoản cho vay đầu tư phát triển và tham gia góp vốn của Chính phủ ở trong nước 
  Tiểu mục 4051Lãi cho vay trong nước 
    4053Chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước 
    4099Khác 
       
  Mục4100 Lãi thu từ các khoản cho vay và tham gia góp vốn của Nhà nước ở nước ngoài 
  Tiểu mục 4101Lãi thu được từ các khoản cho các Chính phủ nước ngoài vay 
    4103Lãi thu được từ các khoản cho các tổ chức tài chính và phi tài chính vay 
    4104Lãi thu được từ các khoản tham gia góp vốn của Nhà nước 
    4149Khác 
       
  Tiểu nhóm 0118: Thu tiền phạt và tịch thu 
       
  Mục4250 Thu tiền phạt 
  Tiểu mục 4251Phạt vi phạm hành chính theo quyết định của Tòa án 
    4252Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 
    4253Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan hải quan 
    4254Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan thuế (không bao gồm phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế thu nhập cá nhân) 
    4261Phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường 
    4263Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an ninh, quốc phòng 
    4264Phạt vi phạm hành chính về kinh doanh trái pháp luật do ngành Thuế thực hiện 
    4265Phạt vi phạm hành chính về kinh doanh trái pháp luật do ngành Hải quan thực hiện 
    4267Phạt vi phạm hành chính về trật tự đô thị 
    4268Phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế thu nhập cá nhân 
    4271Tiền phạt do phạm tội theo quyết định của Tòa án 
    4272Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản lý. 
    4273Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan hải quan quản lý. 
    4274Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do Ủy ban nhân dân ban hành quyết định phạt 
    4275Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Ủy ban nhân dân ban hành quyết định phạt 
    4276Phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm 
    4277Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác 
    4278Phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác 
    4279Các khoản tiền khác từ xử phạt vi phạm hành chính 
    4299Phạt vi phạm khác 
       
  Mục4300 Thu tịch thu 
  Tiểu mục 4301Tịch thu từ công tác chống lậu trong lĩnh vực thuế nội địa do cơ quan địa phương ra quyết định tịch thu 
    4302Tịch thu khác trong lĩnh vực thuế nội địa do cơ quan địa phương ra quyết định tịch thu 
    4303Tịch thu từ công tác chống lậu trong lĩnh vực Hải quan do cơ quan địa phương ra quyết định tịch thu 
    4304Tịch thu khác trong lĩnh vực Hải quan do cơ quan địa phương ra quyết định tịch thu 
    4306Tịch thu do vi phạm hành chính theo quyết định của Tòa án, cơ quan thi hành án 
    4311Tịch thu do phạm tội hoặc do liên quan tội phạm theo quyết định của Tòa án, cơ quan thi hành án 
    4312Tịch thu từ công tác chống lậu trong lĩnh vực thuế nội địa do cơ quan Trung ương ra quyết định tịch thu 
    4313Tịch thu khác trong lĩnh vực thuế nội địa do cơ quan Trung ương ra quyết định tịch thu 
    4314Tịch thu từ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế nội địa do cơ quan địa phương ra quyết định tịch thu 
    4315Tịch thu từ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế nội địa do cơ quan Trung ương ra quyết định tịch thu 
    4316Tịch thu từ công tác chống lậu trong lĩnh vực hải quan do cơ quan Trung ương ra quyết định tịch thu 
    4317Tịch thu khác trong lĩnh vực hải quan do cơ quan Trung ương ra quyết định tịch thu 
    4318Tịch thu từ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do cơ quan Trung ương ra quyết định tịch thu 
    4321Tịch thu từ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do cơ quan địa phương ra quyết định tịch thu 
    4349Tịch thu khác 
       
  Tiểu nhóm 0120: Các khoản huy động không hoàn trả và đóng góp 
       
  Mục4450 Các khoản huy động theo quy định của pháp luật 
  Tiểu mục 4451Xây dựng kết cấu hạ tầng 
    4499Khácì
       
  Mục4500 Các khoản đóng góp tự nguyện 
  Tiểu mục 4501Xây dựng kết cấu hạ tầng 
    4549Khác 
       
  Tiểu nhóm 0121: Thu chuyển giao ngân sách 
       
  Mục4650 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 
  Tiểu mục 4651Bổ sung cân đối ngân sách 
    4652Bổ sung có mục tiêu bằng vốn vay nợ nước ngoài 
    4653Bổ sung có mục tiêu bằng vốn viện trợ không hoàn lại 
    4654Bổ sung có mục tiêu bằng vốn trong nước 
       
  Mục4700 Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách(các khoản vay, tạm ứng giữa các cấp ngân sách không hạch toán vào mục này)
  Tiểu mục 4701Các khoản hoàn trả phát sinh trong niên độ ngân sách 
    4702Các khoản hoàn trả phát sinh ngoài niên độ ngân sách năm trước 
    4703Thu từ khoản ngân sách cấp khác chi hoàn trả các khoản điều tiết sai các năm trước 
    4749Khác 
       
  Mục4750 Thu từ Quỹ dự trữ tài chính 
  Tiểu mục 4751Quỹ dự trữ tài chính 
       
  Mục4800 Thu kết dư ngân sách 
  Tiểu mục 4801Thu kết dư ngân sách 
       
  Mục4850 Thu từ hỗ trợ của địa phương khác 
  Tiểu mục 4851Thu từ hỗ trợ của địa phương khác 
       
  Tiểu nhóm 0122: Các khoản thu khác 
       
  Mục4900 Các khoản thu khác 
  Tiểu mục 4901Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ của ngân sách 
    4902Thu hồi các khoản chi năm trước 
    4904Các khoản thu khác của ngành Thuế 
    4905Các khoản thu khác của ngành Hải quan 
    4906Tiền lãi thu được từ các khoản vay nợ, viện trợ của các dự án 
    4907Thu chênh lệch giá bán trái phiếu so với mệnh giá 
    4908Thu điều tiết từ sản phẩm lọc hóa dầu 
    4913Thu từ các quỹ của doanh nghiệp xổ số kiến thiết theo quy định 
    4914Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 
    4917Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân 
    4918Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí) 
    4919Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí 
    4921Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép 
    4922Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép 
    4923Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép 
    4924Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan địa phương cấp phép 
    4925Tiền chậm nộp thuế tài nguyên dầu, khí (không kể tiền chậm nộp thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò khai thác dầu, khí) 
    4926Tiền chậm nộp thuế tài nguyên về dầu thô thu theo hiệp định, hợp đồng. 
    4927Tiền chậm nộp thuế tài nguyên khác còn lại. 
    4928Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa nhập khẩu 
    4929Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí 
    4931Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại 
    4932Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 
    4933Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu bán ra trong nước. 
    4934Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại 
    4935Tiền chậm nộp thuế xuất khẩu 
    4936Tiền chậm nộp thuế nhập khẩu 
    4937Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu 
    4938Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước 
    4939Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước khác còn lại 
    4941Tiền chậm nộp các khoản thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 
    4942Tiền chậm nộp đối với các khoản thu khác còn lại về dầu khí 
    4943Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý 
    4944Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý 
    4945Tiền chậm nộp các khoản khác theo quy định của pháp luật do ngành hải quan quản lý 
    4946Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật do ngành khác quản lý 
    4947Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành khác quản lý 
    4949Các khoản thu khác (bao gồm các khoản thu nợ không được phản ảnh ở các tiểu mục thu nợ) 
       
  Nhóm 0300: THU VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI 
       
  Tiểu nhóm 0123: Thu viện trợ không hoàn lại 
       
  Mục5050 Viện trợ cho đầu tư phát triển 
  Tiểu mục 5051Của các Chính phủ 
    5052Của các tổ chức quốc tế 
    5053Của các tổ chức phi Chính phủ 
    5054Của các cá nhân và kiều bào nước ngoài 
    5099Của các tổ chức khác 
       
  Mục5100 Viện trợ cho chi thường xuyên 
  Tiểu mục 5101Của các Chính phủ 
    5102Của các tổ chức quốc tế 
    5103Của các tổ chức phi Chính phủ 
    5104Của các cá nhân và kiều bào nước ngoài 
    5149Của các tổ chức khác 
       
  Mục5200 Viện trợ cho mục đích khác 
  Tiểu mục 5201Của các Chính phủ 
    5202Của các tổ chức quốc tế 
    5203Của các tổ chức phi Chính phủ 
    5204Của các cá nhân và kiều bào nước ngoài 
    5249Của các tổ chức khác 
       
  Nhóm 0400: THU NỢ GỐC CÁC KHOẢN CHO VAY 
       
  Tiểu nhóm 0124: Thu nợ gốc cho vay trong nước 
       
  Mục5350 Thu nợ gốc cho vay trong nước 
  Tiểu mục 5351Thu nợ gốc cho vay trong nước 
    5399Khác 
       
  Tiểu nhóm 0125: Thu nợ gốc cho nước ngoài vay 
       
  Mục5450 Thu nợ gốc cho nước ngoài vay 
  Tiểu mục 5451Thu từ các khoản cho vay đối với các Chính phủ nước ngoài 
    5453Thu từ các khoản cho các tổ chức tài chính và phi tài chính vay 
    5499Tổ chức nước ngoài khác vay 
       
  II. PHẦN CHI 
       
  Nhóm 0500: CHI THƯỜNG XUYÊN 
       
  Tiểu nhóm 0129: Chi thanh toán cho cá nhân 
       
  Mục6000 Tiền lương 
  Tiểu mục 6001Lương theo ngạch, bậc 
    6003Lương hợp đồng theo chế độ 
    6049Lương khác 
       
  Mục6050 Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng 
  Tiểu mục 6051Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng 
    6099Tiền công khác 
       
  Mục6100 Phụ cấp lương 
  Tiểu mục 6101Phụ cấp chức vụ 
    6102Phụ cấp khu vực 
    6103Phụ cấp thu hút 
    6105Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 
    6107Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
    6111Hoạt động phí đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 
    6112Phụ cấp ưu đãi nghề 
    6113Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 
    6114Phụ cấp trực 
    6115Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 
    6116Phụ cấp đặc biệt khác của ngành 
    6121Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
    6122Phụ cấp theo loại xã 
    6123Phụ cấp công tác Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội 
    6124Phụ cấp công vụ 
    6149Phụ cấp khác 
       
  Mục6150 Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học 
  Tiểu mục 6151Học bổng học sinh, sinh viên học trong nước (không bao gồm học sinh dân tộc nội trú) 
    6152Học sinh dân tộc nội trú 
    6154Học sinh, sinh viên đi học nước ngoài 
    6155Sinh hoạt phí cán bộ đi học 
    6156Hỗ trợ đối tượng chính sách đóng học phí 
    6157Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập 
    6199Các khoản hỗ trợ khác 
       
  Mục6200 Tiền thưởng 
  Tiểu mục 6201Thưởng thường xuyên 
    6202Thưởng đột xuất 
    6249Thưởng khác 
       
  Mục6250 Phúc lợi tập thể 
  Tiểu mục 6251Trợ cấp khó khăn thường xuyên 
    6252Trợ cấp khó khăn đột xuất 
    6253Tiền tàu xe nghỉ phép năm 
    6254Tiền y tế trong các cơ quan, đơn vị 
    6299Chi khác 
       
  Mục6300 Các khoản đóng góp 
  Tiểu mục 6301Bảo hiểm xã hội 
    6302Bảo hiểm y tế 
    6303Kinh phí công đoàn 
    6304Bảo hiểm thất nghiệp 
    6349Các khoản đóng góp khác 
       
  Mục6350 Chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn, bản 
  Tiểu mục 6353Phụ cấp cán bộ không chuyên trách 
    6399Chi khác 
       
  Mục6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 
  Tiểu mục 6401Tiền ăn 
    6402Chi khám chữa bệnh cho cán bộ, công chức Việt Nam làm việc ở nước ngoài 
    6403Sinh hoạt phí cho cán bộ, công chức Việt Nam làm việc ở nước ngoài 
    6404Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ 
    6449Chi khác 
       
  Tiểu nhóm 0130: Chi về hàng hóa, dịch vụ 
       
  Mục6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 
  Tiểu mục 6501Tiền điện 
    6502Tiền nước 
    6503Tiền nhiên liệu 
    6504Tiền vệ sinh, môi trường 
    6505Tiền khoán phương tiện theo chế độ 
    6549Chi khác 
       
  Mục6550 Vật tư văn phòng 
  Tiểu mục 6551Văn phòng phẩm 
    6552Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 
    6553Khoán văn phòng phẩm 
    6599Vật tư văn phòng khác 
       
  Mục6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 
  Tiểu mục 6601Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax 
    6603Cước phí bưu chính 
    6605Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí Internet; thuê đường truyền mạng 
    6606Tuyên truyền; quảng cáo 
    6608Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện 
    6618Khoán điện thoại 
    6649Khác 
       
  Mục6650 Hội nghị 
  Tiểu mục 6651In, mua tài liệu 
    6652Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên 
    6653Tiền vé máy bay, tàu xe 
    6654Tiền thuê phòng ngủ 
    6655Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển 
    6656Thuê phiên dịch, biên dịch 
    6657Các khoản thuê mướn khác 
    6658Chi bù tiền ăn 
    6699Chi phí khác 
       
  Mục6700 Công tác phí 
  Tiểu mục 6701Tiền vé máy bay, tàu, xe 
    6702Phụ cấp công tác phí 
    6703Tiền thuê phòng ngủ 
    6704Khoán công tác phí 
    6705Công tác phí của trưởng thôn, bản ở miền núi 
    6749Chi khác 
       
  Mục6750 Chi phí thuê mướn 
  Tiểu mục 6751Thuê phương tiện vận chuyển 
    6752Thuê nhà; thuê đất 
    6754Thuê thiết bị các loại 
    6755Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài 
    6756Thuê chuyên gia và giảng viên trong nước 
    6757Thuê lao động trong nước 
    6758Thuê đào tạo lại cán bộ 
    6761Thuê phiên dịch, biên dịch 
    6799Chi phí thuê mướn khác 
       
  Mục6800 Chi đoàn ra 
  Tiểu mục 6801Tiền vé tàu bay, tàu, xe, thuê xe 
    6802Tiền ăn và tiền tiêu vặt 
    6803Tiền thuê phòng ngủ 
    6805Phí, lệ phí liên quan 
    6806Khoán chi đoàn ra theo chế độ 
    6849Chi khác 
       
  Mục6850 Chi đoàn vào 
  Tiểu mục 6851Tiền vé tàu bay, tàu, xe, thuê xe 
    6852Tiền ăn và tiền tiêu vặt 
    6853Tiền thuê phòng ngủ 
    6855Phí, lệ phí liên quan 
    6899Chi khác 
       
  Mục6900 Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng 
  Tiểu mục 6901Ô tô dùng chung 
    6902Ô tô phục vụ chức danh 
    6903Ô tô chuyên dùng 
    6905Tài sản và thiết bị chuyên dùng 
    6907Nhà cửa 
    6912Các thiết bị công nghệ thông tin 
    6913Tài sản và thiết bị văn phòng 
    6918Công trình văn hóa, công viên, thể thao 
    6921Đường điện, cấp thoát nước 
    6922Đường sá, cầu cống, bến cảng, sân bay 
    6923Đê điều, hồ đập, kênh mương 
    6949Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 
  Mục6950 Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn 
  Tiểu mục 6951Ô tô dùng chung 
    6952Ô tô phục vụ chức danh 
    6953Ô tô chuyên dùng 
    6954Tài sản và thiết bị chuyên dùng 
    6955Tài sản và thiết bị văn phòng 
    6956Các thiết bị công nghệ thông tin 
    6999Tài sản và thiết bị khác 
       
  Mục7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 
  Tiểu mục 7001Chi mua hàng hóa, vật tư 
    7004Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động 
    7008Chi mật phí 
    7011Chi nuôi phạm nhân, can phạm 
    7012Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành 
    7017Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học 
    7018Hỗ trợ chi phí dịch vụ công chưa kết cấu vào giá 
    7049Chi khác 
       
  Mục7050 Mua sắm tài sản vô hình 
  Tiểu mục 7051Mua bằng sáng chế 
    7052Mua bản quyền nhãn hiệu thương mại 
    7053Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 
    7054Xây dựng phần mềm công nghệ thông tin 
    7099Chi khác 
       
  Tiểu nhóm 0131: Chi hỗ trợ và bổ sung 
       
  Mục7100 Chi hỗ trợ kinh tế tập thể và dân cư 
  Tiểu mục 7101Chi di dân 
    7102Chi hỗ trợ các loại hình hợp tác xã 
    7103Chi trợ cấp dân cư 
    7104Chi đón tiếp, thăm hỏi đồng bào dân tộc 
    7149Chi khác 
       
  Mục7150 Chi về công tác người có công với cách mạng 
  Tiểu mục 7151Trợ cấp hàng tháng 
    7152Trợ cấp một lần 
    7153Ưu đãi khác cho thương binh, bệnh binh 
    7154Phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 
    7155Bảo hiểm y tế 
    7157Chi công tác nghĩa trang và mộ liệt sĩ 
    7158Chi hỗ trợ hoạt động cơ sở nuôi dưỡng thương binh tập trung và điều dưỡng luân phiên người có công với Cách mạng 
    7161Hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở 
    7162Chi quà lễ, tết 
    7164Chi cho công tác quản lý 
    7165Trợ cấp ưu đãi học tập 
    7166Điều trị, điều dưỡng 
    7199Chi khác 
       
  Mục7200 Trợ giá theo chính sách của Nhà nước 
  Tiểu mục 7201Trợ giá 
    7202Trợ cước vận chuyển 
    7203Cấp không thu tiền một số mặt hàng 
    7249Chi khác 
       
  Mục7250 Chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội 
  Tiểu mục 7251Bảo hiểm y tế 
    7252Lương hưu 
    7254Trợ cấp mất sức lao động hàng tháng 
    7255Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trợ cấp phục vụ người bị tai nạn lao động 
    7256Trợ cấp tuất 
    7257Trợ cấp mai táng 
    7258Chi phí chi trả 
    7261Phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng 
    7262Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ 
    7263Trợ cấp hàng tháng khác 
    7299Khác 
       
  Mục7300 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 
  Tiểu mục 7301Chi bổ sung cân đối ngân sách 
    7302Chi bổ sung có mục tiêu bằng vốn vay nợ nước ngoài 
    7303Chi bổ sung có mục tiêu bằng vốn viện trợ không hoàn lại 
    7304Chi bổ sung có mục tiêu bằng vốn trong nước 
       
  Mục7350 Chi xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư 
  Tiểu mục 7351Chi xúc tiến thương mại 
    7356Chi xúc tiến du lịch 
    7357Chi xúc tiến đầu tư 
    7399Chi khác 
       
  Mục7400 Chi viện trợ 
  Tiểu mục 7401Chi đào tạo học sinh Lào 
    7402Chi đào tạo học sinh Campuchia 
    7403Chi viện trợ khác cho Lào 
    7404Chi viện trợ khác cho Campuchia 
    7405Chi thực hiện dự án đầu tư viện trợ cho Lào 
    7406Chi thực hiện dự án đầu tư viện trợ cho Campuchia 
    7449Các khoản chi viện trợ khác 
       
  Mục7450 Chi về công tác bảo đảm xã hội 
  Tiểu mục 7451Chi đóng, hỗ trợ tiền đóng tiền bảo hiểm y tế 
    7452Phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 
    7453Trợ cấp cho các đối tượng xã hội trong cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện 
    7454Hỗ trợ cải thiện nhà ở 
    7455Chi trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng 
    7456Chi trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác 
    7457Chi hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định 
    7458Chi hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định 
    7499Chi khác 
       
  Tiểu nhóm 0132: Các khoản chi khác 
       
  Mục7500 Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 
  Tiểu mục 7501Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 
    7549Chi bổ sung khác 
       
  Mục7550 Chi hoàn thuế giá trị gia tăng theo Luật thuế giá trị gia tăng 
  Tiểu mục 7551Chi hoàn thuế giá trị gia tăng 
    7552Chi trả lãi do chậm hoàn trả thuế giá trị gia tăng theo chế độ quy định 
    7599Chi khác 
       
  Mục7600 Chi xử lý tài sản được xác lập sở hữu Nhà nước 
  Tiểu mục 7601Tài sản không xác định được chủ sở hữu 
    7602Tài sản bị chôn giấu, chìm đắm 
    7603Tài sản không có người được nhận thừa kế 
    7649Chi khác 
       
  Mục7650 Chi trả các khoản thu nhầm, thu thừa năm trước và chi trả lãi do trả chậm 
  Tiểu mục 7651Chi hoàn trả các khoản thu do cơ quan hải quan quyết định 
    7652Chi hoàn trả các khoản thu về thuế nội địa 
    7653Chi hoàn trả các khoản thu về phí và lệ phí 
    7654Chi trả lãi do trả chậm theo quyết định của cơ quan hải quan 
    7655Chi trả lãi do trả chậm thuế nội địa 
    7699Chi trả các khoản thu khác 
       
  Mục7700 Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách(Hoàn trả các khoản vay, tạm ứng giữa các cấp ngân sách không hạch toán vào mục này)
  Tiểu mục 7701Chi hoàn trả các khoản phát sinh trong niên độ ngân sách 
    7702Chi hoàn trả các khoản phát sinh niên độ ngân sách năm trước 
    7703Chi hoàn trả các khoản thu đã điều tiết sai các năm trước 
    7749Chi khác 
       
  Mục7750 Chi khác 
  Tiểu mục 7751Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ ngân sách nhà nước 
    7753Chi khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh cho các đơn vị dự toán và cho các doanh nghiệp 
    7754Chi thưởng và chi phí xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các vụ xử lý không có thu hoặc thu không đủ chi 
    7756Chi các khoản phí và lệ phí 
    7757Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 
    7761Chi tiếp khách'
    7762Chi bồi thường thiệt hại cho các đối tượng bị oan do cơ quan tố tụng gây ra theo chế độ quy định 
    7763Chi bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước gây ra theo chế độ quy định 
    7764Chi lập quỹ khen thưởng theo chế độ quy định 
    7765Chi chênh lệch giá bán trái phiếu so với mệnh giá 
    7766Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ 
    7767Đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế 
    7799Chi các khoản khác 
       
  Mục7850 Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp 
  Tiểu mục 7851Chi mua báo, tạp chí của Đảng 
    7852Chi tổ chức đại hội Đảng 
    7853Chi khen thưởng hoạt động công tác Đảng 
    7854Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc; chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy 
    7899Chi khác 
       
  Mục7900 Chi cho các sự kiện lớn 
  Tiểu mục 7901Chi bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo nhiệm kỳ 
    7903Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn 
    7949Chi khác 
       
  Mục7950 Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định 
  Tiểu mục 7951Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập 
    7952Chi lập Quỹ phúc lợi 
    7953Chi lập Quỹ khen thưởng 
    7954Chi lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 
    7999Chi lập các quỹ khác 
       
  Mục8000 Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm 
  Tiểu mục    
    8003Hỗ trợ doanh nghiệp có nhiều lao động nữ, lao động người dân tộc thiểu số, lao động người khuyết tật và doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu 
    8004Hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề 
    8006Chi tinh giản biên chế 
    8008Hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 
    8049Chi hỗ trợ khác 
       
  Mục8050 Chi hỗ trợ doanh nghiệp và Quỹ tài chính của Nhà nước 
  Tiểu mục 8051Hỗ trợ cho các doanh nghiệp 
    8052Hỗ trợ doanh nghiệp công ích 
    8053Hỗ trợ lãi suất tín dụng 
    8054Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa 
    8055Hỗ trợ, bổ sung Quỹ bảo trì đường bộ 
    8056Cấp bù kinh phí thực hiện chính sách về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 
    8099Chi hỗ trợ khác 
       
  Mục8150 Chi quy hoạch 
  Tiểu mục 8151Chi quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng, lãnh thổ 
    8152Chi quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu 
    8153Chi quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn 
    8154Chi quy hoạch sử dụng đất 
    8199Chi khác 
       
  Tiểu nhóm 0133: Chi trả nợ lãi, phí vay thuộc ngân sách Nhà nước 
       
  Mục8300 Trả lãi tiền vay trong nước của ngân sách nhà nước 
  Tiểu mục 8301Vay trái phiếu Chính phủ phát hành ra thị trường trong nước 
    8302Vay từ các quỹ tài chính trong nước 
    8303Vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương 
    8304Vay của địa phương từ nguồn vốn cho vay lại của Chính phủ 
    8349Vay khác 
       
  Mục8350 Trả lãi tiền vay ngoài nước của ngân sách nhà nước 
  Tiểu mục 8351Vay trái phiếu Chính phủ phát hành ra thị trường quốc tế 
    8352Vay của các tổ chức quốc tế 
    8353Vay các tổ chức tài chính nước ngoài khác 
    8354Vay của Chính phủ các nước 
       
    8399Vay khác 
       
  Mục8550 Trả các khoản phí và chi phí liên quan đến các khoản vay trong nước 
  Tiểu mục 8553Phí phát hành, hoán đổi, thanh toán tín phiếu, trái phiếu Chính phủ 
    8555Phí cam kết 
    8556Phí bảo hiểm 
    8557Phí quản lý 
    8561Phí thu xếp 
    8599Trả các khoản phí và chi phí khác 
       
  Mục8600 Trả các khoản phí và chi phí liên quan đến các khoản vay ngoài nước 
  Tiểu mục 8651Phí cam kết 
    8652Phí bảo hiểm 
    8653Phí quản lý 
    8654Phí thu xếp 
    8655Phí phát hành, hoán đổi, thanh toán tín phiếu, trái phiếu Chính phủ 
    8699Trả các khoản phí và chi phí khác 
       
  Nhóm 0600: CHI MUA HÀNG HÓA, VẬT TƯ DỰ TRỮ 
       
  Tiểu nhóm 0134: Chi mua hàng hóa, vật tư dự trữ 
       
  Mục8750 Hàng hóa, vật tư dự trữ Quốc gia 
  Tiểu mục 8751Lương thực 
    8752Nhiên liệu 
    8753Vật tư kỹ thuật 
    8754Trang thiết bị kỹ thuật 
    8799Chi khác 
       
  Nhóm 0700: CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
       
  Tiểu nhóm 0135: Đầu tư, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, các quỹ và đầu tư phát triển khác 
       
  Mục8900 Hỗ trợ hoạt động tín dụng Nhà nước 
  Tiểu mục 8901Cấp bù chênh lệch lãi suất 
    8902Cấp phí quản lý 
    8903Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 
    8904Cấp hỗ trợ kinh phí hoạt động các quỹ 
    8905Chi bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác 
    8949Chi hỗ trợ khác 
       
  Mục8950 Đầu tư vốn cho các doanh nghiệp, các quỹ 
  Tiểu mục 8952Cấp vốn điều lệ cho các doanh nghiệp 
    8953Cấp vốn điều lệ cho các quỹ (cấp ban đầu và cấp bổ sung) 
    8954Góp vốn liên doanh 
    8955Góp vốn cổ phần 
    8999Cấsp vốn khác 
       
  Tiểu nhóm 0136: Chi đầu tư các dự án 
       
  Mục9200 Chi chuẩn bị đầu tư 
  Tiểu mục 9201Chi điều tra, khảo sát 
    9202Chi lập dự án đầu tư 
    9203Chi tổ chức thẩm định dự án 
    9204Chi đánh giá tác động của môi trường 
    9249Chi khác 
       
  Mục9250 Chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 
  Tiểu mục 9251Chi bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 
    9252Chi thực hiện tái định cư 
    9253Chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 
    9254Chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng 
    9255Chi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 
    9299Chi khác 
       
  Mục9300 Chi xây dựng 
  Tiểu mục 9301Chi xây dựng các công trình, hạng mục công trình 
    9302Chi phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ 
    9303Chi san lấp mặt bằng xây dựng 
    9349Chi khác 
       
  Mục9350 Chi thiết bị 
  Tiểu mục 9351Chi mua sắm thiết bị 
    9352Chi lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị 
    9353Chi đào tạo, chuyển giao công nghệ 
    9354Chi phí vận chuyển, bảo hiểm 
    9355Thuế và các loại phí, lệ phí liên quan 
    9356Các chi phí mua thiết bị, phần mền, lắp đặt, hiệu chỉnh, đào tạo, chuyển giao, vận chuyển, bảo hành, thuế, phí liên quan công nghệ thông tin 
    9399Chi khác 
       
  Mục9400 Chi phí khác 
  Tiểu mục 9401Chi phí quản lý dự án 
    9402Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 
    9403Lệ phí cấp đất xây dựng, cấp giấy phép xây dựng 
    9405Chi xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công 
    9449Chi khác 
       
  Nhóm 0800 CHI CHO VAY VÀ GÓP VỐN CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
       
  Tiểu nhóm 0137: Chi cho vay và góp vốn của Nhà nước 
       
  Mục9500 Cho vay đầu tư phát triển trong nước 
  Tiểu mục 9501Cho đối tượng chính sách vay 
    9549Cho vay khác 
       
  Mục9650 Cho vay ngoài nước 
  Tiểu mục 9651Cho các Chính phủ nước ngoài vay 
    9653Cho các tổ chức tài chính và phi tài chính vay 
    9699Cho vay khác 
       
  Mục9700 Đóng góp vốn với các tổ chức quốc tế và tham gia góp vốn của Nhà nước 
  Tiểu mục 9701Đóng góp vốn với các tổ chức tài chính quốc tế 
    9749Đóng góp khác 
       
  Tiểu nhóm 0138: Chi hỗ trợ địa phương khác 
       
  Mục9800 Chi hỗ trợ địa phương khác 
  Tiểu mục 9801Chi hỗ trợ địa phương khác 
       
  III. VAY VÀ TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
       
  Mục0820 Vay và trả nợ gốc vay trong nước của Ngân sách nhà nước 
  Tiểu mục 0821Vay trái phiếu Chính phủ phát hành ra thị trường trong nước 
    0832Vay từ các quỹ tài chính trong nước 
    0836Vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương 
    0837Vay của địa phương từ nguồn vốn cho vay lại của Chính phủ 
    0839Vay khác 
       
  Mục0840 Vay và trả nợ gốc vay ngoài nước của Ngân sách nhà nước 
  Tiểu mục 0845Vay trái phiếu Chính phủ phát hành ra thị trường quốc tế 
    0846Vay của các tổ chức quốc tế 
    0847Vay các tổ chức tài chính nước ngoài khác 
    0848Vay của Chính phủ các nước 
    0859Vay khác 
       
  IV. MÃ SỐ DANH MỤC THEO DÕI CHUYỂN NGUỒN GIỮA CÁC NĂM 
  Mục0900 Nguồn năm trước chuyển sang năm nay (thu chuyển nguồn) 
  Tiểu mục 0911Vốn đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn từ năm trước sang năm nay theo quy định của Luật Đầu tư công 
    0912Kinh phí mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán; kinh phí mua tăng, mua bù hàng dự trữ Quốc gia 
    0913Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội; 
    0914Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước; các khoản viện trợ không hoàn lại đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi 
    0915Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị dự toán trực thuộc 
    0916Kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí trong thời gian thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định 
    0917Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm trước được phép chuyển sang năm nay theo quy định 
    0918Kinh phí khác theo quy định của pháp luật 
       
  Mục0950 Chuyển nguồn năm nay sang năm sau (chi chuyển nguồn) 
  Tiểu mục 0961Vốn đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn từ năm nay sang năm sau theo quy định của Luật Đầu tư công 
    0962Kinh phí mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán; kinh phí mua tăng, mua bù hàng dự trữ Quốc gia 
    0963Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội; 
    0964Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước; các khoản viện trợ không hoàn lại đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi 
    0965Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị dự toán trực thuộc 
    0966Kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí trong thời gian thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định 
    0967Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm nay được phép chuyển sang năm sau theo quy định 
    0968Kinh phí khác theo quy định của pháp luật 
       
  V. MỤC TẠM THU, MỤC TẠM CHI CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN) 
       
     MỤC TẠM THU CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN 
  Mục0001 Tạm thu thuế 
  Mục0002 Tạm thu, tạm giữ từ bán tài sản 
  Mục0003 Tạm thu khác 
  Mục0004 Tạm ứng từ Ngân hàng Nhà nước 
  Mục0005 Tạm ứng từ Quỹ dự trữ tài chính 
  Mục0007 Tạm ứng từ Kho bạc Nhà nước 
  Mục0008 Tạm ứng từ Quỹ tích lũy trả nợ 
  Mục0011 Vay tín phiếu Kho bạc ngắn hạn 
  Mục0012 Thu tạm ứng từ ngân sách cấp trên 
  Mục0049 Vay khác 
       
     MỤC TẠM CHI CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN 
  Mục0051 Chi tạm ứng đơn vị hành chính sự nghiệp 
  Mục0052 Tạm ứng vốn xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước 
  Mục0056 Tạm ứng vốn viện trợ cho Lào, Campuchia 
  Mục0058 Tạm ứng chi trả nợ gốc cho Quỹ tích lũy trả nợ 
  Mục0063 Tạm ứng cho các doanh nghiệp 
  Mục0065 Tạm ứng cho ngân sách cấp dưới 
  Mục0066 Tạm ứng chi trả lãi cho Quỹ tích lũy trả nợ 
  Mục0067 Tạm ứng chi trả phí cho Quỹ tích lũy trả nợ 
  Mục0068 Tạm ứng chi trả lãi vay của tổ chức khác 
  Mục0071 Tạm ứng chi trả nợ gốc vay của tổ chức khác 
  Mục0099 Tạm ứng khác 
  PHỤ LỤC IV
  DANH MỤC MÃ CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU VÀ DỰ ÁN QUỐC GIA
  (Kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

  Mã số chương trình, mục tiêuMã số tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc từng chương trình, mục tiêuTên gọi
  123
  0010 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
   0022Chương trình 30a
   0023Chương trình 135
   0024Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135
   0025Truyền thông và giảm nghèo về thông tin
   0026Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình
     
  0210 Chương trình khoa học trọng điểm cấp Quốc gia
   0211Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông
   0212Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vật liệu
   0213Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tự động hóa
   0214Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học
   0215Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cơ khí chế tạo
   0216Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu chủ lực
   0217Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn
   0218Khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
   0219Các nội dung khác thuộc chương trình khoa học trọng điểm cấp Nhà nước
   0221Khoa học và công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội
   0222Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
   0223Những vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020
   0224Quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam
   0225Xây dựng con người và phát triển văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế.
   0227Tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập (KX.10)
     
  0330 Chương trình Hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học
   0331Cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học
   0332Mua sắm hàng hóa
   0333Đào tạo và hội thảo
   0334Quỹ giáo dục nhà trường
   0335Quỹ phúc lợi cho học sinh
   0336Xây dựng năng lực cho dạy - học cả ngày
   0337Chi lương tăng thêm cho giáo viên
   0339Các dự án khác thuộc chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học
     
  0390 Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
   0392Quy hoạch xây dựng nông thôn mới
   0393Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
   0394Các nội dung về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã phục vụ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập người dân.
   0395Các nội dung về hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập người dân.
   0396Giảm nghèo và an sinh xã hội
   0397Phát triển giáo dục ở nông thôn
   0398Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn
   0401Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn.
   0402Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề.
   0403Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể chính trị - xã hội trường xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân
   0404Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn
   0405Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; truyền thông về xây dựng nông thôn mới.
  0610 Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững
   0619Dự án, mục tiêu khác
  0620 Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
   0629Dự án, mục tiêu khác
  0630 Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tài, ổn định đời sống dân cư.
   0639Dự án, mục tiêu khác
  0640 Chương trình mục tiêu y tế - dân số
   0649Dự án, mục tiêu khác
  0650 Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương
   0659Dự án, mục tiêu khác
  0660 Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy
   0669Dự án, mục tiêu khác
  0670 Chương trình mục tiêu Công nghiệp quốc phòng thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị (gọi tắt là CNQP-06/BCT)
   0679Dự án, mục tiêu khác
  0680 Chương trình mục tiêu quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm
   0689Dự án, mục tiêu khác
  0690 Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn
   0699Dự án, mục tiêu khác
  0700 Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm về an toàn lao động
   0709Dự án, mục tiêu khác
  0710 Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội
   0719Dự án, mục tiêu khác
  0720 Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa
   0729Dự án, mục tiêu khác
  0730 Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích
   0739Dự án, mục tiêu khác
  0740 Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
   0749Dự án, mục tiêu khác
  0750 Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng
   0759Dự án, mục tiêu khác
  0760 Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương
   0769Dự án, mục tiêu khác
  0770 Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo
   0779Dự án, mục tiêu khác
  0780 Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
   0789Dự án, mục tiêu khác
  0790 Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch
   0799Dự án, mục tiêu khác
  0800 Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin
   0809Dự án, mục tiêu khác
  0810 Chương trình mục tiêu Biển đông - Hải đảo đảm bảo cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh trên biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020
   0819Dự án, mục tiêu khác
  0910 Xử lý chất độc da cam Dioxin
   0911Xử lý chất độc da cam Dioxin (hạch toán theo quy định tại Thông tư số 147/2013/TT-BTC ngày 23/10/2013).
     
  0920 Hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ.
   0921Hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ (hạch toán theo quy định tại Thông tư số 104/2014/TT-BTC ngày 07/08/2014).
     
  0950 Các chương trình, mục tiêu, dự án khác
   0952Chương trình công nghệ sinh học
   0953Chương trình công nghệ vật liệu
   0957Đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
   0958Đào tạo lưu học sinh Việt Nam đi học ở nước ngoài theo diện Hiệp định
   0959Các chương trình, mục tiêu, dự án khác
   0961Đào tạo công dân Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn chuyển đổi nợ với Liên bang Nga
   0963Đào tạo cán bộ ở nước ngoài giai đoạn 2013-2020
   0964Đào tạo cán bộ về quốc phòng
   0965Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
   0966Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
   0967Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
   0968Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ
   0971Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
  Bảng số 01/BCĐ
  BẢNG CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG NĂNG CHÍNH CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2015/QĐ-TTG VÀ LĨNH VỰC CHI NSNN THEO LUẬT NSNN SỐ 83/2015/QH13 SANG MÃ SỐ NHIỆM VỤ CHI ÁP DỤNG CHO NGÂN SÁCH NĂM 2017

  (Kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

  STTNgành, lĩnh vực đầu tư công theo Quyết định 40/2015/QĐ-TTgLĩnh vực chi NSNN theo Điều 36, 38 Luật NSNN 2015Mã Nhiệm vụ chi NSNN năm 2017
  (1)(2)(3)(4)
    1Chi đầu tư phát triển 
    1.1Đầu tư cho các dự án 
  1Công nghiệp: Điện phục vụ quốc phòng (2); Truyền thông: Các dự án viễn thông phục vụ mục tiêu quốc phòng (12), Quốc phòng: Các dự án phục vụ mục tiêu quốc phòng (19).a)Quốc phòng835
  2Công nghiệp: Điện phục vụ an ninh (2); Truyền thông: Các dự án viễn thông phục vụ mục tiêu an ninh (12); Các dự án phục vụ mục tiêu an ninh (19).b)An ninh và trật tự an toàn xã hội836
  3Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp: Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị các cơ sở giáo dục, đào tạo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cấp học từ mầm non đến đại học và hạ tầng kỹ thuật các khu đại học (14).c)Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề837
  4Khoa học, công nghệ: Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các tổ chức khoa học và công nghệ; các phòng thí nghiệm, xưởng thực nghiệm; các trung tâm phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định; các phòng thiết kế chuyên dụng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật; các trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ, các chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; các trạm, trại thực nghiệm; khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (10).d)Sự nghiệp khoa học và công nghệ838
  5Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm: Các dự án bệnh viện, các cơ sở y tế, trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định, giám định của cơ quan quản lý chuyên ngành (15)đ)Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình841
  6Văn hóa: Các dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo di sản văn hóa thế giới, các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia; bảo tồn văn hóa truyền thống, các dự án văn hóa (7) Các dự án phục vụ hoạt động xuất bản, báo chí (11)e)Sự nghiệp văn hóa thông tin842
  7Thông tin: thông tấn, phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc và thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội (11);g)Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn843
  8Thể thao: Các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng thể dục, thể thao (8)h)Sự nghiệp thể dục thể thao844
  9Tài nguyên và môi trường: Các dự án trong lĩnh vực biển và hải đảo đo đạc bản đồ, khí tượng thủy văn, thăm dò địa chất và khoáng sản, nguồn nước; quan trắc cảnh báo môi trường; bảo vệ tài nguyên, khắc phục ô nhiễm môi trường, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững (17), xử lý rác thải, xử lý nước thải, xử lý chất thải (5).i)Sự nghiệp bảo vệ môi trường845
  10Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản (1); Công nghiệp (trừ mạng lưới điện phục vụ QP, AN) (2); Thương mại (3); Giao thông (4); Cấp nước, thoát nước (trừ xử lý rác thải, nước thải, chất thải) (5); Công nghệ thông tin gồm cả các dự án đảm bảo an toàn thông tin quốc gia (12) (trừ bảo mật và an toàn thông tin điện tử trong cơ quan nhà nước) (13); Du lịch (9); Xây dựng kho dự trữ quốc gia; Dự án công trình công ích thiết yếu (11).k)Các hoạt động kinh tế846
  11Quản lý nhà nước (18): Các dự án trụ sở, nhà công vụ của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ; trụ sở của các Bộ, ngành trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư; trụ sở các cơ quan tư pháp; trụ sở của các cấp chính quyền địa phương (Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp); dự án mua mới, xây dựng và cải tạo trụ sở làm việc, nhà ở của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Chính phủ Việt Nam ở nước ngoài (18); Bảo mật và an toàn thông tin điện tử trong cơ quan nhà nước (13).I)Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật847
  12Xã hội: Các dự án nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; hỗ trợ việc làm; chăm sóc, điều dưỡng sức khỏe cán bộ, công chức; cai nghiện và các dự án trợ giúp xã hội khác; các dự án cải tạo, nâng cấp các dự án ghi công liệt sỹ (16).m)Bảo đảm xã hội.848
  13 n)Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật849
  14Kho tàng: Các dự án kho tàng, kho lưu trữ chuyên dụng, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, kho vật chứng (6).
  Dự án có công năng chính phục vụ lĩnh vực nào thì hạch toán vào lĩnh vực đó.
     
  15 1.2Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật828
  16 1.3Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật859
  17Dự trữ quốc gia: Bổ sung hàng dự trữ quốc gia nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội cấp bách có yêu cầu phải xử lý ngay (20)2Chi dự trữ quốc gia829
  18 3Chi thường xuyên 
  19 a)Chi quốc phòng861
  20 b)An ninh và trật tự an toàn xã hội862
  21 c)Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề864
  22 d)Sự nghiệp khoa học và công nghệ867
  23 đ)Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình865
  24 e)Sự nghiệp văn hóa thông tin868
  25 g)Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn869
  26 h)Sự nghiệp thể dục thể thao871
  27 i)Sự nghiệp bảo vệ môi trường874
  28 k)Các hoạt động kinh tế873
  29 l)Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật875
  30 m)Bảo đảm xã hội872
  31 n)Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật877
  32 4Chi trả nợ lãi các khoản tiền do Chính phủ vay911
  33 5Chi viện trợ931
  34 6Dự phòng932
  35 7Nguồn thực hiện chính sách tiền lương933
  36 8Chi cho vay theo quy định của pháp luật949
  37 9Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính934
  38 10Chi chuyển nguồn sang năm sau945
  39 11Chi bổ sung mục tiêu951
  40 12Chi bổ sung cân đối ngân sách952
  41 13Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ theo khoản 9 Điều 9 Luật NSNN949
  Bảng số 02/BCĐ
  BẢNG CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG NĂNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NGÀNH, LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 40/2015/QĐ-TTG VÀ LĨNH VỰC CHI NSNN THEO LUẬT NSNN SỐ 83/2015/QH13 SANG DANH MỤC MÃ SỐ LOẠI, KHOẢN THEO THÔNG TƯ NÀY ÁP DỤNG TỪ NGÂN SÁCH NĂM 2018

  (Kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

  STTNgành, lĩnh vực đầu tư công theo Quyết định 40/2015/QĐ-TTgLĩnh vực chi NSNN theo Điều 36, 38 Luật NSNN số 83/2015/QH13Mã Loại - Khoản
  Loại, khoảnTên gọi
  (1)(2) (3)(5)(6)
  1 1Chi đầu tư phát triển  
  2 1.1Đầu tư cho các dự án  
  3Công nghiệp: Điện phục vụ quốc phòng (2); Truyền thông: Các dự án viễn thông phục vụ mục tiêu quốc phòng (12), Quốc phòng: Các dự án phục vụ mục tiêu quốc phòng (19).
  Dự án có công năng chính phục vụ hoạt động thuộc khoản nào thì hạch toán vào khoản đó.
  a)Chi quốc phòng010Quốc phòng
  4   011Quốc phòng
  5   012Cơ yếu chính phủ
  6   013Trung tâm nhiệt đới Việt Nga
  7   014Chuẩn bị động viên
  8Công nghiệp: Điện phục vụ an ninh (2); Truyền thông: Các dự án viễn thông phục vụ mục tiêu an ninh (12); Các dự án phục vụ mục tiêu an ninh (19)b)An ninh và trật tự an toàn xã hội040An ninh và trật tự an toàn xã hội
  9   041An ninh và trật tự an toàn xã hội
  10Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp: Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị các cơ sở giáo dục, đào tạo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cấp học từ mầm non đến đại học và hạ tầng kỹ thuật các khu đại học (14).
  Dự án có công năng chính phục vụ hoạt động thuộc khoản nào thì hạch toán vào khoản đó.
  c)Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề070Giáo dục - đào tạo và dạy nghề
  11   071Giáo dục mầm non
  12   072Giáo dục tiểu học
  13   073Giáo dục trung học cơ sở
  14   074Giáo dục trung học phổ thông
  15   075Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
  16   081Giáo dục đại học
  17   082Giáo dục sau đại học
  18   083Đào tạo khác trong nước
  19   084Đào tạo ngoài nước
  20   085Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ, công chức, viên chức (gồm cả đào tạo ngắn hạn nước ngoài)
  21   091Giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp
  22   092Giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp
  23   093Giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng
  24   098Các nhiệm vụ phục vụ cho giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp khác
  25Khoa học, công nghệ: Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các tổ chức khoa học và công nghệ; các phòng thí nghiệm, xưởng thực nghiệm; các trung tâm phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định; các phòng thiết kế chuyên dụng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật; các trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ, các chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; các trạm, trại thực nghiệm; khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (10).
  Dự án có công năng chính phục vụ hoạt động thuộc khoản nào thì hạch toán vào khoản đó.
  d)Sự nghiệp khoa học và công nghệ100Khoa học và công nghệ
  26   101Khoa học tự nhiên và kỹ thuật
  27   102Khoa học xã hội và nhân văn
  28   103Khoa học và công nghệ khác
  29Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm: Các dự án bệnh viện, các cơ sở y tế, trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định, giám định của cơ quan quản lý chuyên ngành (15)
  Dự án có công năng chính phục vụ hoạt động thuộc khoản nào thì hạch toán vào khoản đó.
  đ)Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình130Y tế, dân số và gia đình
  30   131Y tế dự phòng
  31   132Khám bệnh, chữa bệnh
  32   133Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách
  33   134Vệ sinh an toàn thực phẩm
  34   139Y tế khác
  35   141Sự nghiệp gia đình
  36   151Dân số
  37Văn hóa: Các dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo di sản văn hóa thế giới, các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia; bảo tồn văn hóa truyền thống, các dự án văn hóa (7); Các dự án phục vụ hoạt động xuất bản, báo chí (11)
  Dự án có công năng chính phục vụ hoạt động thuộc khoản nào thì hạch toán vào khoản đó.
  e)Sự nghiệp văn hóa thông tin160Văn hóa thông tin
  38   161Văn hóa
  39   171Thông tin
  40Thông tin: Thông tấn, phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc và thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội (11)
  Dự án có công năng chính phục vụ hoạt động thuộc khoản nào thì hạch toán vào khoản đó.
  g)Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn190Phát thanh, truyền hình, thông tấn
  41   191Phát thanh
  42   201Truyền hình
  43   211Thông tấn
  44Thể thao: Các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng thể dục, thể thao (8)h)Sự nghiệp thể dục thể thao220Thể dục thể thao
  45   221Thể dục thể thao
  46Tài nguyên và môi trường: Các dự án trong lĩnh vực biển và hải đảo đo đạc bản đồ, khí tượng thủy văn, thăm dò địa chất và khoáng sản, nguồn nước; quan trắc cảnh báo môi trường; bảo vệ tài nguyên, khắc phục ô nhiễm môi trường, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững (17), xử lý rác thải, xử lý nước thải, xử lý chất thải (5).
  Dự án có công năng chính phục vụ hoạt động thuộc khoản nào thì hạch toán vào khoản đó.
  i)Sự nghiệp bảo vệ môi trường250Bảo vệ môi trường
  47   251Điều tra quan trắc và phân tích môi trường
  48   261Xử lý chất thải rắn
  49   262Xử lý chất thải lỏng
  50   263Xử lý chất thải khí
  51   271Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
  52   272Ứng phó với biến đổi khí hậu
  53   278Bảo vệ môi trường khác
  54Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản (1); Công nghiệp (trừ mạng lưới điện phục vụ QP, AN) (2); Thương mại (3); Giao thông (4); Cấp nước, thoát nước (trừ xử lý rác thải, nước thải, chất thải) (5); Công nghệ thông tin gồm cả các dự án đảm bảo an toàn thông tin quốc gia (12) (trừ bảo mật và an toàn thông tin điện tử trong cơ quan nhà nước) (13); Du lịch (9); Xây dựng kho dự trữ quốc gia (20); Dự án công trình công ích thiết yếu (11).
  Dự án có công năng chính phục vụ hoạt động thuộc khoản nào thì hạch toán vào khoản đó.
  k)Chi các hoạt động kinh tế280Các hoạt động kinh tế
  55   281Nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp
  56   282Lâm nghiệp và dịch vụ lâm nghiệp
  57   283Thủy lợi và dịch vụ thủy lợi
  58   284Thủy sản và dịch vụ thủy sản
  59   285Định canh, định cư và kinh tế mới
  60   291Vận tải công cộng đô thị
  61   292Giao thông đường bộ
  62   293Giao thông đường sắt
  63   294Giao thông đường thủy nội địa
  64   295Giao thông hàng hải
  65   296Giao thông hàng không
  66   297Hỗ trợ vận tải
  67   301Công nghiệp dầu, khí
  68   302Công nghiệp điện năng
  69   309Công nghiệp khác
  70   311Cấp, thoát nước
  71   312Kiến thiết thị chính
  72   314Công nghệ thông tin
  73   321Thương mại
  74   322Du lịch
  75   331Hoạt động dự trữ quốc gia
  76   332Các hoạt động điều tra, thăm dò, khảo sát, tư vấn, quy hoạch trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhân văn
  77   338Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác
  78Quản lý nhà nước (18): Các dự án trụ sở, nhà công vụ của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ; trụ sở của các Bộ, ngành trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư; trụ sở các cơ quan tư pháp; trụ sở của các cấp chính quyền địa phương (Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp); dự án mua mới, xây dựng và cải tạo trụ sở làm việc, nhà ở của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Chính phủ Việt Nam ở nước ngoài (18); Bảo mật và an toàn thông tin điện tử trong cơ quan nhà nước (13).
  Dự án có công năng chính phục vụ hoạt động thuộc khoản nào thì hạch toán vào khoản đó.
  l)Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật340Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể
  79   341Quản lý nhà nước
  80   351Hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam
  81   361Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội
  82   362Hỗ trợ các các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
  83   368Hoạt động khác
  84Xã hội: Các dự án nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; hỗ trợ việc làm; chăm sóc, điều dưỡng sức khỏe cán bộ, công chức; cai nghiện và các dự án trợ giúp xã hội khác; các dự án cải tạo, nâng cấp các dự án ghi công liệt sỹ (16).
  Dự án có công năng chính phục vụ hoạt động thuộc khoản nào thì hạch toán vào khoản đó.
  m)Chi bảo đảm xã hội, bao gồm cả chi hỗ trợ thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của pháp luật370Bảo đảm xã hội
  85   371Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng
  86   372Hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em
  87   374Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
  88   398Chính sách và hoạt động phục vụ các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng Khác
  89   400Tài chính và khác
  90 n)Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật428Khác ngân sách
  91Kho tàng: Các dự án kho tàng, Kho lưu trữ chuyên dụng, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, kho vật chứng (6).
  Dự án có công năng chính phục vụ hoạt động thuộc Loại Khoản nào thì hạch toán vào Loại Khoản đó.
      
  92 1.2Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.405Đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp theo chế độ quy định
  93 1.3Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật406Các khoản đầu tư phát triển khác theo chế độ quy định
  94Dự trữ quốc gia: Bổ sung hàng dự trữ quốc gia nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội cấp bách có yêu cầu phải xử lý ngay (20)2Chi dự trữ quốc gia403Chi dự trữ quốc gia
  95 3Chi thường xuyên  
  96 a)Chi quốc phòng010Quốc phòng
  97   011Quốc phòng
  98   012Cơ yếu chính phủ
  99   013Trung tâm nhiệt đới Việt Nga
  100   014Chuẩn bị động viên
  101 b)An ninh và trật tự an toàn xã hội040An ninh và trật tự an toàn xã hội
  102   041An ninh và trật tự an toàn xã hội
  103 c)Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề070Giáo dục - đào tạo và dạy nghề
  104   071Giáo dục mầm non
  105   072Giáo dục tiểu học
  106   073Giáo dục trung học cơ sở
  107   074Giáo dục trung học phổ thông
  108   075Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
  109   081Giáo dục đại học
  110   082Đào tạo sau đại học
  111   083Đào tạo khác trong nước
  112   084Đào tạo ngoài nước
  113   085Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ, công chức, viên chức (gồm cả đào tạo ngắn hạn nước ngoài)
  114   091Giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp
  115   092Giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp
  116   093Giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng
  117   098Các nhiệm vụ phục vụ cho giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp khác
  118 d)Sự nghiệp khoa học và công nghệ100Khoa học và công nghệ
  119   101Khoa học tự nhiên và kỹ thuật
  120   102Khoa học xã hội và nhân văn
  121   103Khoa học và công nghệ khác
  122 đ)Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình130Y tế, dân số và gia đình
  123   131Y tế dự phòng
  124   132Khám bệnh, chữa bệnh
  125   133Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách
  126   134Vệ sinh an toàn thực phẩm
  127   139Y tế khác
  128   141Sự nghiệp gia đình
  129   151Dân số
  130 e)Sự nghiệp văn hóa thông tin160Văn hóa thông tin
  131   161Văn hóa
  132   171Thông tin
  133 g)Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn190Phát thanh, truyền hình, thông tấn
  134   191Phát thanh
  135   201Truyền hình
  136   211Thông tấn
  137 h)Sự nghiệp thể dục thể thao220Thể dục thể thao
  138   221Thể dục thể thao
  139 i)Sự nghiệp bảo vệ môi trường250Bảo vệ môi trường
  140   251Điều tra quan trắc và phân tích môi trường
  141   261Xử lý chất thải rắn
  142   262Xử lý chất thải lỏng
  143   263Xử lý chất thải khí
  144   271Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
  145   272Ứng phó với biến đổi khí hậu
  146   278Bảo vệ môi trường khác
  147 k)Chi các hoạt động kinh tế280Các hoạt động kinh tế
  148   281Nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp
  149   282Lâm nghiệp và dịch vụ lâm nghiệp
  150   283Thủy lợi và dịch vụ thủy lợi
  151   284Thủy sản và dịch vụ thủy sản
  152   285Định canh, định cư và kinh tế mới
  153   291Vận tải công cộng đô thị
  154   292Giao thông đường bộ
  155   293Giao thông đường sắt
  156   294Giao thông đường thủy nội địa
  157   295Giao thông hàng hải
  158   296Giao thông hàng không
  159   297Hỗ trợ vận tải
  160   301Công nghiệp dầu, khí
  161   302Công nghiệp điện năng
  162   309Công nghiệp khác
  163   311Cấp, thoát nước
  164   312Kiến thiết thị chính
  165   314Công nghệ thông tin
  166   321Thương mại
  167   322Du lịch
  168   331Hoạt động dự trữ quốc gia
  169   332Các hoạt động điều tra, thăm dò, khảo sát, tư vấn, quy hoạch trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhân văn
  170   338Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác
  171 I)Hoạt động của các Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật340Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể
  172   341Quản lý nhà nước
  173   351Hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam
  174   361Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội
  175   362Hỗ trợ các các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
  176   368Hoạt động khác
  177 m)Chi bảo đảm xã hội, bao gồm cả chi hỗ trợ thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của pháp luật370Bảo đảm xã hội
  178   371Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng
  179   372Hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em
  180   374Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
  181   398Chính sách và hoạt động phục vụ các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác.
  182   400Tài chính và khác
  183 n)Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật428Khác ngân sách
  184 4Chi trả nợ lãi các khoản tiền do Chính phủ vay401Trả nợ lãi, phí và chi khác tiền vay
  185 5.Chi viện trợ402Viện trợ
  186 6.Chi cho vay theo quy định của pháp luật404Cho vay theo chính sách Nhà nước theo quy định
  187 7.Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính408Bổ sung quỹ dự trữ tài chính
  188 8.Hỗ trợ đơn vị thuộc ngân sách cấp trên429Các nhiệm vụ chi khác
  189   430Chuyển giao, chuyển nguồn
  190 9.Chi chuyển nguồn sang năm sau434Chuyển nguồn sang năm sau
  191 10.Chi bổ sung mục tiêu431Bổ sung cân đối ngân sách cấp dưới
  192 11.Chi bổ sung cân đối ngân sách432Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới
  193 12.Chi hỗ trợ địa phương khác theo khoản 9 Điều 9 Luật NSNN435Hỗ trợ địa phương khác theo quy định
  194 13. 436Nguồn thực hiện chính sách tiền lương
  195 14.Dự phòng437Dự phòng ngân sách
  Ghi chú: Trong cột số 2 là theo thứ tự của Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/09/2015 Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020  Tải Thông tư 324/2016/TT-BTC về tại đây:

  [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]
   

Ủng hộ diễn đàn

Đang tải...