[Còn hiệu lực] Thông tư 134/2016/TT-BTC quy chế quản lý tài chính Công ty TNHH Mua bán nợ

Chủ đề thuộc danh mục 'KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN' được đăng bởi ktvn, 20/9/16.

 1. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  770
  Thích đã nhận:
  879
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  95.007 Điểm
  TẢI VỀ THÔNG TƯ Ở FILE ĐÍNH KÈM PHÍA DƯỚI BẠN NHÉ!

  BỘ TÀI CHÍNH
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 134/2016/TT-BTC​

  Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016
  THÔNG TƯ
  BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUA BÁN NỢ VIỆT NAM​
  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
  Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
  Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
  Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;
  Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;
  Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam.
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư kèm theo Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam như sau:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam.
  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2016 và thay thế Quyết định số 2857/QĐ-BTCngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam.
  Điều 3. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí Thư;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Cơ quan TW các đoàn thể;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Công báo;
  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Các Tập đoàn kinh tế;
  - Các Tổng công ty nhà nước;
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ Tài chính;
  - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
  - Lưu: VT, Cục TCDN.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Văn Hiếu
   

  Files được đính kèm:

Ủng hộ diễn đàn

Đang tải...