1. Cảm ơn bạn đã chọn Diễn đàn Tư vấn kế toán 24h. Hãy chung tay cùng chúng tôi xây dựng một cộng động kế toán vững mạnh, cởi mở và mang kiến thức đến cho mọi người!
  HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
  HƯỚNG DẪN TẢI FILE ĐÍNH KÈM
  QUY ĐỊNH KHU VỰC ĐĂNG TIN QUẢNG CÁO

Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chủ đề thuộc danh mục 'HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN' được đăng bởi ktvn, 3/10/16.

 1. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  729
  Thích đã nhận:
  762
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  1. Nguyên tắc kế toán
  a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (ngoài các khoản chứng khoán kinh doanh) như: Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm cả các loại tín phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai và các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác.
  Tài khoản này không phản ánh các loại trái phiếu và công cụ nợ nắm giữ vì mục đích mua bán để kiếm lời (phản ánh trong tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh)
  b) Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo từng kỳ hạn, từng đối tượng, từng loại nguyên tệ, từng số lượng...Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán căn cứ vào kỳ hạn còn lại (dưới 12 tháng hay từ 12 tháng trở lên kể từ thời điểm báo cáo) để trình bày là tài sản ngắn hạn hoặc dài hạn.
  c) Doanh nghiệp phải hạch toán đầy đủ, kịp thời doanh thu hoạt động tài chính phát sinh từ các khoản đầu tư như lãi tiền gửi, lãi cho vay, lãi, lỗ khi thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
  d) Đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, nếu chưa được lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật, kế toán phải đánh giá khả năng thu hồi. Trường hợp có bằng chứng chắc chắn cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được, kế toán phải ghi nhận số tổn thất vào chi phí tài chính trong kỳ. Trường hợp số tổn thất không thể xác định được một cách đáng tin cậy, kế toán có thể không ghi giảm khoản đầu tư nhưng phải thuyết minh trên Báo cáo tài chính về khả năng thu hồi của khoản đầu tư.
  đ) Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, kế toán phải đánh giá lại tất cả các khoản đầu tư được phân loại là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế cuối kỳ:
  - Tỷ giá áp dụng đối với các khoản tiền gửi bằng ngoại tệ là tỷ giá mua của ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi;
  - Tỷ giá áp dụng đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác là tỷ giá mua của ngân hàng nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch (do doanh nghiệp tự lựa chọn).


  2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
  Bên Nợ:
  Giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng.
  Bên Có:


  Giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm.
  Số dư bên Nợ:


  Giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hiện có tại thời điểm báo cáo.
  Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có 3 tài khoản cấp 2:
  - Tài khoản 1281 - Tiền gửi có kỳ hạn: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của tiền gửi có kỳ hạn.
  - Tài khoản 1282 - Trái phiếu: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của các loại trái phiếu mà doanh nghiệp có khả năng và có ý định nắm giữ đến ngày đáo hạn.
  - Tài khoản 1283 - Cho vay: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của các khoản cho vay theo khế ước giữa các bên nhưng không được giao dịch mua, bán trên thị trường như chứng khoán. Tùy theo từng hợp đồng, các khoản cho vay theo khế ước có thể được thu hồi một lần tại thời điểm đáo hạn hoặc thu hồi dần từng kỳ.

  - Tài khoản 1288 - Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn (ngoài các khoản tiền gửi ngân hàng, trái phiếu và cho vay), như cổ phiếu ưu đãi bắt buộc bên phát hành phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai, thương phiếu.

  3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
  3.1. Khi gửi tiền có kỳ hạn, cho vay, mua các khoản đầu tư để nắm giữ đến ngày đáo hạn bằng tiền, ghi:
  Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
  Có các TK 111, 112.

  3.2. Định kỳ kế toán ghi nhận khoản phải thu về lãi tiền gửi, lãi trái phiếu, lãi cho vay, ghi:
  Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388)
  Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (lãi nhập gốc)
  TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.

  3.3. Khi thu hồi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, ghi:
  Nợ các TK 111, 112, 131, 152, 156, 211,....(theo giá trị hợp lý)
  Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu lỗ)
  Có TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (giá trị ghi sổ)
  Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi).
  3.4. Chuyển các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn thành đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết, ghi:
  Nợ các TK 221, 222 (theo giá trị hợp lý)
  Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu lỗ)
  Có TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (giá trị ghi sổ)
  Có các TK liên quan (nếu phải đầu tư thêm)
  Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi).
  3.5. Kế toán các giao dịch liên quan đến trái phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn:
  a) Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi trước:
  - Khi trả tiền mua trái phiếu nhận lãi trước, ghi:
  Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)
  Có các TK 111, 112,… (số tiền thực chi)
  TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (phần lãi nhận trước).
  - Định kỳ, tính và kết chuyển lãi của kỳ kế toán theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi:
  Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện
  Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
  - Thu hồi giá gốc trái phiếu khi đến hạn thanh toán, ghi:
  Nợ các TK 111, 112,...
  Có TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282).
  b) Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi định kỳ:
  - Khi trả tiền mua trái phiếu, ghi:
  Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)
  Có các TK 111, 112,...
  - Định kỳ ghi nhận tiền lãi trái phiếu:
  Nợ các TK 111, 112, 138
  Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
  - Thu hồi giá gốc trái phiếu khi đến hạn thanh toán, ghi:
  Nợ các TK 111, 112,...
  Có TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282).
  c) Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi sau:
  - Khi trả tiền mua trái phiếu, ghi:
  Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)
  Có các TK 111, 112,...
  - Định kỳ tính lãi trái phiếu và ghi nhận doanh thu theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi:
  Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388)
  Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
  - Khi đến hạn thanh toán trái phiếu, thu hồi gốc và lãi trái phiếu, ghi:
  Nợ các TK 111, 112,...
  Có TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)
  Có TK 138 - Phải thu khác (1388) (số lãi của các kỳ trước)
  Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (lãi kỳ đáo hạn).

  3.6. Kế toán khoản tổn thất do không thu hồi được các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chưa được lập dự phòng phải thu khó đòi:
  Khi có các bằng chứng cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được (như bên phát hành công cụ mất khả năng thanh toán, phá sản…), kế toán phải đánh giá khả năng, xác định giá trị khoản đầu tư có thể thu hồi được. Nếu khoản tổn thất được xác định một cách đáng tin cậy, kế toán phải ghi nhận phần chênh lệch giữa giá trị có thể thu hồi nhỏ hơn giá trị ghi sổ khoản đầu tư vào chi phí tài chính, ghi:
  Nợ TK 635 - Chi phí tài chính
  Có TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1281, 1282, 1288).
  - Trường hợp sau khi ghi nhận khoản tổn thất, nếu có bằng chứng chắc chắn cho thấy khoản tổn thất có thể thu hồi lại được, kế toán ghi nhận phần chênh lệch giữa giá trị có thể thu hồi cao hơn giá trị ghi sổ khoản đầu tư, ghi:
  Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1281, 1282, 1288)
  Có TK 635 - Chi phí tài chính.
  3.7. Đánh giá lại số dư các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được phân loại là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ:
  - Trường hợp lãi, ghi:
  Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
  TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái.
  - Trường hợp lỗ, ghi:
  Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái
  Có TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
   
 2. lamnguyen1210

  lamnguyen1210 MEMBER

  Tham gia:
  18/6/18
  Số bài viết:
  16
  Thích đã nhận:
  0
  Đến từ:
  Ninh Bình
  Chắc hẳn không ít anh em đã từng kiếm tiền qua mạng bằng các hình thức như xem quảng cáo, click link rút gọi như ADF, OUO, … Tuy nhiên những cách này thường chỉ đem lại số tiền ít ỏi và đa phần anh em thậm chí không đủ điều kiện rút tiền.
  Nay mình xin giới thiệu một cách kiếm tiền qua mạng đơn giản, không cần mất vốn, chỉ cần chiếc smartphone có thể kết nối mạng.

  [​IMG]

  Cụ thể ở đây, mình kiếm người chơi cho hệ thống CHOIDANHDE.COM . Mỗi một tài khoản đăng ký thành công là mình nhận được 38.000đ. Một ngày chỉ cần kiếm 10 người là các bác ngay 380.000, cao hơn công đi lao động thường nhật. Đa số các bác tham gia ngày kiếm 1.000.000 là chuyện bình thường.

  Vậy tôi có thể rút tiền được không ? Trang web này có uy tín không ?
  Giới thiệu về trang web em đang làm.

  Nhà cái Lixi88 hoạt động hợp pháp tại Philippines với giấy phép được cấp bởi PAGCOR.

  Đây là nhà cái chuyên về cá cược lô đề online.
  Ban đầu em cũng nghi ngại như các bác nên chỉ thử ở mức 10 tài khoản đăng ký. Đến chu kỳ thanh toán không những em được 380.000đ mà còn được tặng thêm 2.500.000đ nhờ vào số TIỀN NẠP và số tiền CƯỢC của khách.

  Sở dĩ em có được số tiền trên ngoài việc có tài khoản mới đăng ký mà còn nhờ phát sinh tiền nạp và tiền cược của tài khoản đăng ký.

  [​IMG]

  Các bác xem ở bảng sau :

  Ưu đãi 1: Thưởng theo số tiền nạp của các người chơi cấp dưới trực thuộc hàng ngày.
  [​IMG]

  Ví dụ 1: Khi người chơi trực thuộc đại lý nạp 2,000,000 đồng vào hệ thống thì đại lý được nhận 50,000 đồng, đại lý cấp trên của đại lý đó sẽ được nhận 25,000 đồng.

  Ưu đãi 2: Thưởng theo tổng số tiền cược của các người chơi trực thuộc hàng ngày.
  ĐVT: VNĐ


  Ví dụ 2: Khi tổng số tiền cược trong ngày của các người chơi trực thuộc đại lý đạt được 25,000,000 đồng. Như vậy, đại lý sẽ nhận được 60,000 đồng và đại lý cấp trên của đại lý đó sẽ nhận được 30,000 đồng.
  [​IMG]  Các bác có thể đăng ký ngay bây giờ tại link này : [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]
  Hoặc truy cập trang web CHOIDANHDE.COM để em tư vấn nhé. :D
   

Ủng hộ diễn đàn

Đang tải...